fbpx

Увеличаване на дяловото участие

На основание чл.28 от Наредба № 2, Ви уведомяваме, че на 16.06.2010 г. „София Комерс –Заложни Къщи” АД увеличи дяловото си участие в „София Комерс Кредит Груп” АД чрез закупуването на 170 000 (сто и седемдесет хиляди) акции, на цена 1 (един) лев всяка. След тази сделка „София Комерс –Заложни Къщи” АД притежава 1294080(един милион двеста деветдесет и четири хиляди и осемдесет) акции, което е 18.5% от капитала на „София Комерс Кредит Груп” АД.