fbpx

Закупуване на помещение

На 29.07.08 г. „София Комерс-Зал.къщи” АД закупи ползваното до момента под наем помещение, находящо се в гр.Добрич, на ул. Пере Тошев №3, представляващо магазин №5, със застроена площ 16,22 м.кв. заедно с 1,692 идеални части от общите за сградата, съставляващо имот с пл№2367 и 2368, парцел IV, кв.512 по регулационния план на града , за сумата 58 675 лв.