fbpx

София Комерс – Заложни къщи АД представи копие от публикация на покана за свикване на Редовно общо събрание на акционерите.
ОСА ще се проведе на 06-06-2008 г. от12:00 часа в София 1172 на адрес жк.”Дианабад”, ул.Васил Калчев , бл.58, офис 6 при следния дневен ред:

1. Приемане на отчета на съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2007 година.
Проект за решение: Общото събрание приема отчета на съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2007 година.

2. Приемане на заверения годишен финансов отчет на дружеството за 2007 г. и доклада на регистрирания одитор за 2007 г.
Проект за решение: Общото събрание приема заверения годишен финансов отчет на дружеството за 2007 г. и доклада на регистрирания одитор за 2007 г.

3. Приемане на решение за разпределяне на дивидент на акционерите, притежаващи привилегировани акции.
Проект за решение: Общото събрание приема предложението на Съвета на директорите на акционерите, притежаващи привилегировани акции, да бъде разпределен гарантирания кумулативен дивидент в размер на 0,75 лв. на една привилегирована акция за 2007 г.

4. Приемане на решение за разпределяне на дивидент на акционерите, притежаващи обикновени акции
Проект за решение: Общото събрание приема предложението на Съвета на директорите на акционерите, притежаващи обикновени акции да бъде разпределен дивидент в размер на 1,00 лв. на една обикновена акция за 2007 г.

5. Определяне възнаграждението на членовете на съвета на директорите за дейността им през 2007 г.
Проект за решение: Общото събрание приема предложението на съвета на директорите за определяне на възнаграждението на членовете на съвета на директорите за дейността им през 2007 г.

6. Избор на регистриран одитор за 2008 г.
Проект за решение: Общото събрание избира предложения от съвета на директорите регистриран одитор за 2008 г. – Мила Николаева Иванова, диплом №0581/2002.

7. Приемане на решение за освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2007 г.
Проект за решение: Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2007 г.

8. Приемане на доклада на директора за връзки с инвеститорите.
Проект на решение: Общото събрание приема доклада на директора за връзки с инвеститорите.

9. Приемане на промени в Устава на Дружеството
Проект на решение: Общото събрание приема предложението на Съвета на директорите за промяна на чл. 25, ал. 2 и ал. 4, чл.26, ал.1 от Устава на Дружеството.

10. Приемане на решение за добавяне нова т.13 в чл.36, ал.3 от Устава на Дружеството и промяна на чл.39, ал.3 от Устава на Дружеството.
Проект на решение: Общото събрание приема предложението на Съвета на директорите за добавяне на нова т.13 в чл.36, ал.3 от Устава на Дружеството и промяна на чл.39, ал.3 от Устава на Дружеството.

11. Приемане на решение Общото събрание да овласти Съвета на директорите на Дружеството да вземе решение Дружеството да извърши обратно изкупуване на собствени акции
Проект на решение: Общото събрание овластява Съвета на директорите на Дружеството да вземе решение Дружеството да извърши обратно изкупуване на собствени акции при спазване на разпоредбите на чл.111 от ЗППЦК и чл.18, ал.3 от Устава на Дружеството, а именно:

 Максималният размер акции, за който Съветът на директорите може да вземе решение да бъде изкупен в рамките на една календарна година е 3% от капитала на Дружеството;
 Условията и реда, при които Съветът на директорите организира изкупуването ще се определят от Съвета на директорите;
 Минималният и максималният размер на цената на обратно изкупуване да бъдат определени в съответствие със ЗППЦК и Правилата на „БФБ – София” АД.

 

Сканирано копие от публикацията на поканата за свикване на Общо събрание на дружеството в един централен ежедневник

Сканирано копие от публикацията на поканата за свикване на Общо събрание на дружеството в Държавен вестник