Общи условия

Настоящата страница е собственост на „София Комерс – Заложни къщи” АД. Целта на интернет-страницата е общо информационна и предоставя основна информация за продукти и услуги на дружеството. Освен този тип информация, сайтът съдържа и контакти към различните обекти на компанията.

Никаква част от съдържанието на страницата не може да бъде третирана като пряко предложение или консултация за закупуване на услугите на дружеството.

Разглеждайки този сайт и съдържащите се в него материали (рекламни и информационни), Вие приемате, че сте прочели и сте се съгласили с настоящите Общи условия за ползването му, както и сте наясно с Отговорностите на собственика му. При достъп и ползване на съдържанието на страницата (визуални и текстови елементи), потребителите са длъжни да спазват законите на РБ, както и установените етични и морални норми.

Отговорности на собственика

„София Комерс – Заложни къщи” АД полага максимални усилия да предостави точна и актуална информация на уебсайта си, но въпреки това е възможно да има пропуски и неточности. Компанията не носи отговорност за каквито и да е директни, индиректни, инцидентни, последващи или други щети, възникнали поради или свързани с Вашия достъп или ползване на страницата ни. „София Комерс – Заложни къщи” АД не гарантира адекватността, точността или пълнотата на съдържащата се на сайта информация и заявява, че не понася пасивите от евентуални грешки или пропуски. Потребителите на сайта са отговорни за оценката на точността на информацията или друго съдържание, което е на разположение на интернет-страницата.

Цялото съдържание на сайта подлежи на промяна без предварително предизвестие.

„София Комерс – Заложни къщи” АД не гарантира безпроблемен и непрекъснат достъп до този сайт, тъй като това в повечето случаи е ангажимент на трети лица.

Гарантиране неприкосновеността на информацията, съдържаща лични данни

„София Комерс – Заложни къщи” АД се ангажира в максимална степен да гарантира неприкосновеността на информацията, съдържаща лични данни, предоставяна от потребителите онлайн посредством кореспонденция или чрез контактните форми и електронни пощи, достъпни от уебсайта.

Авторско право

Дизайнът, структурата и съдържанието на този уебсайт са предмет на авторско право като изключителната възможност за използването им принадлежи на „София Комерс – Заложни къщи” АД. Потребителите могат да отпечатват отделни страници и/или части, изображения (лога), графики и др. от уебсайта, при условие, че не премахват идентифициращите ги авторски знаци, търговски марки, запазени марки на продукти и услуги и лога и т.н., и само при положение, че се цитира източника на информацията, а именно интернет-страницата на „София Комерс – Заложни къщи” АД.

На потребителите се забранява да модифицират, копират, публикуват, продават или лицензират някаква част от или цялото съдържание на страницата и да го използват за каквато и да е публична или търговска цел, освен за тиражиране/популяризиране на информация за услугите на „София Комерс – Заложни къщи” АД.