Уведомление относно обратно изкупуване на собствени акции

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА, Съветът на директорите на „СОФИЯ КОМЕРС-ЗАЛОЖНИ КЪЩИ” АД прие решение на 06.07.2020 г. във връзка с решение на Общото събрание на акционерите от 24.06.2019 г. (т. 14 от дневния ред) и решение от 20.12.2019 г. (т. 4 от дневния ред), да бъдат изкупени до 71 204 броя обикновени акции. В тази връзка, следва да […]

Информация относно обратното изкупуване на собствени акции

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА, Съветът на директорите на „СОФИЯ КОМЕРС-ЗАЛОЖНИ КЪЩИ” АД прие решение на 06.07.2020 г. във връзка с решение на Общото събрание на акционерите от 24.06.2019 г. (т. 14 от дневния ред) и решение от 20.12.2019 г. (т. 4 от дневния ред), да бъдат изкупени до 71 204 броя обикновени акции. В тази връзка, следва да […]

Уведомление относно обратно изкупуване на собствени акции

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА, Съветът на директорите на „СОФИЯ КОМЕРС-ЗАЛОЖНИ КЪЩИ” АД прие решение на 06.07.2020 г. във връзка с решение на Общото събрание на акционерите от 24.06.2019 г. (т. 14 от дневния ред) и решение от 20.12.2019 г. (т. 4 от дневния ред), да бъдат изкупени до 71 204 броя обикновени акции. В тази връзка, следва да […]

Информация относно предстоящо обратно изкупуване на собствени акции

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА, С оглед решение на Съвета на директорите от 06.07.2020 г. във връзка с приетото решение от Общото събрание на акционерите („ОСА“) в Дружеството от 24.06.2019 г. (т. 14 от дневния ред) и решение на ОСА от 20.12.2019 г. (т. 4 от дневния ред), бихме искали да Ви уведомим, че „СОФИЯ КОМЕРС-ЗАЛОЖНИ КЪЩИ” АД […]

Информация относно кредитиране на дъщерното дружество “Софком Лизинг” ЕООД

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА, С цел по-разумно и по-доходно управление на активите на групата на „София Комерс-Заложни Къщи“ АД, на 26.06.2020 г. Съветът на директорите взе решение дружеството-майка да предостави на дъщерното дружество „СОФКОМ ЛИЗИНГ“ ЕООД заем в размер на 20 000 лв. при условията на чл. 114, ал. 10, т. 3, предложение първо от ЗППЦК. Лихвеният […]

Информация относно публикуването на финансовите отчети

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА, Във връзка със съобщение на КФН от 27.03.2020 г. относно публикуването на финансовите отчети на публичните дружества и емитентите на ценни книжа в съответствие с удължените срокове, с настоящото бихме искали да Ви уведомим за следното: С оглед разпространението на COVID-19 и извънредната обстановка в страната, както и предвид въведените противоепидемични мерки, „СОФИЯ […]

Уведомление относно публикуването на финансовите отчети

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА, Във връзка със съобщение на КФН от 27.03.2020 г. относно публикуването на финансовите отчети на публичните дружества и емитентите на ценни книжа в съответствие с удължените срокове, с настоящото Ви уведомявам за следното: Предвид усложнената епидемиологична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19 и обявеното извънредно положение на територията на България, както и предвид […]

Преференция за акционерите на Дружеството

София Комерс Заложни Къщи АД има удовоствието да зарадва своите акционери със специална оферта. До 30 април акционерите на Дружеството ще могат да закупят загубено от залози злато на преференциална цена. За да се възползвате от предложението, моля звъннете на телефон: 0882032877 или на мейл: office@sofcom.bg Share on Facebook

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ДЯЛОВО УЧАСТИЕ

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА, Във връзка с постъпили до „СОФИЯ КОМЕРС-ЗАЛОЖНИ КЪЩИ“ АД („Дружеството“) на 07.04.2020 г. уведомления за разкриване на дялово участие по чл. 145 и чл. 146 от ЗППЦК, Ви уведомяваме за следното: На 01.04.2020 г. „РУБИТЕРМ“ ООД, с ЕИК 831156208 (акционер), е придобило 6 400 броя обикновени акции от капитала на „СОФИЯ КОМЕРС-ЗАЛОЖНИ КЪЩИ“ АД. […]