fbpx

Category Archives: Новини

Уведомление за паричен дивидент

Съгласно приетото решение на проведеното на 15.01.2021 г. Общо събрание на акционерите, „СОФИЯ КОМЕРС-ЗАЛОЖНИ КЪЩИ” АД ще разпредели междинен дивидент на акционерите, притежаващи привилегировани акции от капитала на Дружеството, в размер, изчислен съгласно Проспекта на Дружеството, за първото шестмесечие на 2020 г., а именно сума в брутен размер на 60 346,20 лв. (шестдесет хиляди триста четиридесет […]

Уведомление относно обратно изкупуване на собствени акции

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА, Съветът на директорите на „СОФИЯ КОМЕРС-ЗАЛОЖНИ КЪЩИ” АД прие решение на 06.01.2021 г. във връзка с решение на Общото събрание на акционерите от 20.08.2020 г. (т. 11 от дневния ред) да бъдат изкупени до 69 085 бр. обикновени акции. В тази връзка, следва да имате предвид, че на 13.01.2021 г. Дружеството изкупи 10 000 […]

Уведомление относно обратно изкупуване на собствени акции

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА, Съветът на директорите на „СОФИЯ КОМЕРС-ЗАЛОЖНИ КЪЩИ” АД прие решение на 06.01.2021 г. във връзка с решение на Общото събрание на акционерите от 20.08.2020 г. (т. 11 от дневния ред) да бъдат изкупени до 69 085 бр. обикновени акции. В тази връзка, следва да имате предвид, че на 12.01.2021 г. Дружеството изкупи 13 008 […]

Уведомление относно обратно изкупуване на собствени акции

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА, Съветът на директорите на „СОФИЯ КОМЕРС-ЗАЛОЖНИ КЪЩИ” АД прие решение на 06.01.2021 г. във връзка с решение на Общото събрание на акционерите от 20.08.2020 г. (т. 11 от дневния ред) да бъдат изкупени до 69 085 бр. обикновени акции. В тази връзка, следва да имате предвид, че на 11.01.2021 г. Дружеството изкупи 20 000 […]

Смяна на Директор връзки с инвеститорите

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА, С настоящото Ви уведомяваме на основание чл. 17, ал. 4, т. 13, във вр. с чл. 4, ал. 2 от Наредба № 15 от 2004 г. на КФН за воденето и съхраняването на регистрите от КФН и за подлежащите на вписване обстоятелства, че Весела Георгиева Вачева, заемаща длъжността „Директор за връзки с инвеститорите“ […]

Уведомление за предстоящо обратно изкупуване на собствени акции

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА, С оглед решение на Съвета на директорите от 06.01.2021 г. във връзка с приетото решение от Общото събрание на акционерите („ОСА“) в Дружеството от 20.08.2020 г. (т. 11 от дневния ред), Ви уведомяваме, че „СОФИЯ КОМЕРС-ЗАЛОЖНИ КЪЩИ” АД възнамерява да изкупи до 69 085 бр. (шестдесет и девет хиляди и осемдесет и пет) обикновени […]

ПОКАНА И ПИСМЕНИ МАТЕРИАЛИ ЗА СВИКВАНЕ НА ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА, На основание на чл. 115, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) във връзка с чл. 223, ал. 1, изречение първо от Търговския закон (ТЗ) и чл. 25, ал. 1 от Устава на „СОФИЯ КОМЕРС-ЗАЛОЖНИ КЪЩИ” АД, Съветът на директорите на Дружеството свиква извънредно Общо събрание на акционерите, с […]

Информация относно общо събрание на акционерите

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА, Бихме искали да Ви уведомим, че през януари 2021г. ще се проведе общо събрание на акционерите на “СОФИЯ КОМЕРС ЗАЛОЖНИ КЪЩИ”АД, като за точната дата ще Ви уведомим допълнително в законоустановения срок.

Публикуван консолидиран финансов отчет за трето тримесечие на 2020г

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА, Бихме искали да Ви уведомим, че Дружеството публикува консолидирания финансов отчет за третото тримесечие на 2020 година. Може да го откриете в секция Отчети или  ТУК

Публикуван финансов отчет за третото тримесечие на 2020г.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА, Бихме искали да Ви уведомим, че Дружеството публикува индивидуалния финансов отчет за третото тримесечие на 2020 година. Може да го откриете в секция Отчети или  ТУК