fbpx

Category Archives: Новини

Уведомлене за изплащане на дивидент.

София Комерс-Заложни къщи АД-София представи уведомление за паричен дивидент.Решението за разпределяне на паричен дивидент е взето на ОСА на дружеството проведено на 02-08-2021 г. в гр. София. На ОСА е гласуван последен дивидент за привилегированите акции в общ размер на 75 432,75 лв. Размер на дивидента за една привилегирована акция бруто – 0.375 лв. Размер […]

Проведено извънредно oбщо събрание на акционерите

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, Бихме искали да Ви уведомим, че на 02.08.2021 г. се проведе извънредно общо събрание на акционерите в „СОФИЯ КОМЕРС-ЗАЛОЖНИ КЪЩИ” АД, на което бяха представени 1 466 593 (един милион четиристотин шестдесет и шест хиляди петстотин деветдесет и три) броя акции. Подробна информация относно събранието може да отриете в приложените файлове:

Публикуван отчет за второ тримесечие на 2021г

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА, Бихме искали да Ви уведомим, че Дружеството публикува индивидуалния финансов отчет за второто тримесечие на 2021 година. Може да го откриете в секция Отчети или  ТУК

Aктуализирана покана и писмени материали за свикване на извънредно Общо събрание на акционерите в съответствие с упражнено право за включване на въпроси по чл. 118, ал. 2, т. 4 от ЗППЦК

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА, На 23.07.2021 г. Дружеството получи уведомление от Калоян Иванов Ленков, с което бе предоставен списък с въпроси, предложения за решения и писмени материали към тях, които се включват на основание чл. 118, ал.2, т.4 от ЗППЦК във връзка с чл. 223а, ал. 4 от ТЗ в дневния ред на извънредното общо събрание на акционерите […]

Покана и писмени материали за свикване на извънредно общо събрание на акционерите

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, В съответствие с чл. 115, ал. 4 и ал. 5 от ЗППЦК, ви представяме Покана заедно с писмени материали за свикване и провеждане на извънредно Общо събрание на акционерите на „СОФИЯ КОМЕРС-ЗАЛОЖНИ КЪЩИ” АД, с ЕИК 131459062, с уникален идентификационен код на събитието SCOMGMS20210802. Общото събрание на акционерите ще се проведе […]

Уведомление за дивидент

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, Бихме искали да Ви уведомим, че на 25.06.2021 г. се проведе редовно годишно Общо събрание на акционерите на „СОФИЯ КОМЕРС-ЗАЛОЖНИ КЪЩИ“ АД, на което бе взето решение Дружеството да разпредели гарантиран дивидент на акционерите, притежаващи привилегировани акции от капитала на Дружеството, в размер, изчислен съгласно Проспекта на Дружеството, за второто шестмесечие […]

Проведено редовно годишно oбщо събрание на акционерите

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, Бихме искали да Ви уведомим, че на 25.06.2021 г. се проведе редовно годишно общо събрание на акционерите в „СОФИЯ КОМЕРС-ЗАЛОЖНИ КЪЩИ” АД, на което бяха представени 1 460 769 (един милион четиристотин и шестдесет хиляди седемстотин шестдесет и девет) броя акции, представляващи 65,38 % (шестдесет и пет цяло и тридесет и осем […]

ПОКАНА ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ

В съответствие с чл. 115, ал. 4 и ал. 5 от ЗППЦК, ви представяме Покана заедно с писмени материали за свикване и провеждане на редовно годишно Общо събрание на акционерите на „СОФИЯ КОМЕРС-ЗАЛОЖНИ КЪЩИ” АД, с ЕИК 131459062, с уникален идентификационен код на събитието SOFCOMGMS20210625. Общото събрание на акционерите ще се проведе на 25.06.2021 г. […]

Публикуван консолидиран отчет за първо тримесечие на 2021

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА, Бихме искали да Ви уведомим, че Дружеството публикува консолидирания финансов отчет за първото тримесечие на 2021 година. Може да го откриете в секция Отчети или  ТУК

Публикуван консолидиран отчет за 2020г.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА, Дружеството публикува консолидирания одитиран годишен финансов отчет за 2020г. Може да го откриете в секция Отчети или  ТУК