Публикуван финансов отчет за третото тримесечие на 2020г.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА, Бихме искали да Ви уведомим, че Дружеството публикува индивидуалния финансов отчет за третото тримесечие на 2020 година. Може да го откриете в секция Отчети или  ТУК Share on Facebook

ПРОВЕДЕНО ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА, Бихме искали да Ви уведомим, че на 30.09.2020 г. се проведе извънредно общо събрание на акционерите в „СОФИЯ КОМЕРС-ЗАЛОЖНИ КЪЩИ” АД, на което бяха представени 1 423 507 (един милион четиристотин двадесет и три хиляди петстотин и седем) броя акции, представляващи 61,81 % от общия брой акции с право на глас и 59,98 […]

ПУБЛИКУВАНИ ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ ЗА ВТОРОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2020Г.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА, Бихме искали да Ви уведомим, че Дружеството публикува индивидуалния и консолидирания финансов отчет за второто тримесечие на 2020 година. Може да го откриете в секция Отчети или  ТУК Share on Facebook

Информация относно политиката на възнагражденията на членовете на съвета на директорите

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА, Бихме искали да Ви уведомим, че Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „СОФИЯ КОМЕРС-ЗАЛОЖНИ КЪЩИ“ АД е приета с единодушното решение на Съвета на директорите от 30.09.2020 г. Повече информация може да откриете в приложените файлове: Политика на възнагражденията ; Анекс към политика на възнагражденията Share on Facebook

Публикувани финансови отчети за първото тримесечие на 2020г.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА, Бихме искали да Ви уведомим, че Дружеството публикува индивидуалния и консолидирания финансов отчет за първото тримесечие на 2020 година. Може да го откриете в секция Отчети или  ТУК Share on Facebook

Уведомление относно назначаване на прокурист и промяна в представителната власт на Дружеството

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА, На 18.09.2020 г. с вписване № 20200918154036 по електронното дело на Дружеството в Търговския регистър към Агенция по вписванията беше вписана промяна в лицата, оправомощени да представляват „СОФИЯ КОМЕРС-ЗАЛОЖНИ КЪЩИ” АД. С горепосоченото вписване Ирена Тодорова Вачева беше вписана като прокурист, който да представлява Дружеството заедно и поотделно с изпълнителния член на СД. […]

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ПРЕДОСТАВЕН ДЕПОЗИТ ОТ ДЪЩЕРНО ДРУЖЕСТВО

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА, С цел по-разумно и по-доходно управление на активите на групата на София Комерс Заложни Къщи АД, се взе решение 220 000 лв. от собствените средства на дъщерното дружество „СОФКОМ ЛИЗИНГ“ ЕООД, да бъдат предостави като депозит на дружеството-майка „СОФИЯ КОМЕРС-ЗАЛОЖНИ КЪЩИ” АД при условията на чл. 114, ал. 10, т. 3, предложение второ […]

НОВ ЧЛЕН НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ И ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДРУЖЕСТВОТО

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА, На основание чл. 100ш, ал. 1 от ЗППЦК и чл. 17, пар. 1 от Регламент (ЕС) № 596/2014 бих искал да Ви уведомя, че на проведеното на 20.08.2020 г. редовно годишно Общо събрание на акционерите на „СОФИЯ КОМЕРС – ЗАЛОЖНИ КЪЩИ“ АД, бе взето решение досегашният член на Съвета на директорите Станислав Николаев […]

ПОКАНА И ПИСМЕНИ МАТЕРИАЛИ ЗА СВИКВАНЕ НА ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА, В съответствие с чл. 115, ал. 4 и ал. 5 от ЗППЦК, Дружеството представя покана заедно с писмени материали за свикване и провеждане на Общо събрание на акционерите на „СОФИЯ КОМЕРС-ЗАЛОЖНИ КЪЩИ” АД, с ЕИК 131459062, което ще се проведе на 30.09.2020 г. от 12:00 ч., на адрес: гр. София, кв. „Манастирски ливади“, […]

Проведено редовно годишно общо събрание на акционерите

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА, Бихме искали да Ви уведомим, че на 20.08.2020 г. се проведе редовно годишно общо събрание на акционерите в „СОФИЯ КОМЕРС-ЗАЛОЖНИ КЪЩИ” АД, на което бяха представени 1 447 889 (един милион четиристотин четиридесет и седем хиляди осемстотин осемдесет и девет) броя акции, представляващи 62,87 % от общия брой акции с право на глас […]