Корпоративно управление

Финансови отчети

В тази секция може да свалите финансовите отчети на София Комерс Заложни Къщи АД.

Тримесечни отчети за трето тримесечие 2017

Тримесечни отчети за второ тримесечие 2017

Тримесечни отчети за първо тримесечие 2017

Годишни Одитирани отчети 2016

Отчети за 4то тримеечие на 2016г.

Q3-2016-English

Отчети 3 за 2016

Проспект 2016

Отчети за 2ро тримесечие на 2016 Otcheti Q2-2016

Отчети 1во тримесечие 2016 г.-Otcheti1-16

Одитиран Финансов Отчет 2015

Otcheti 1ro trimesechie 2015

2 trim.otcheti 2015

Otcheti 3 to trim. 2015

Отчети 4то 2015

Одитирани годишни отчети 2014

trim.otcheti 1-vo trim. 2014

trim otcheti 2-ro trim. 2014

Финансов отчет 3то тримесечие 2014

tri.otcheti 4-to trim 2014

First trimester financial statements 2014

Одитирани годишни отчети 2013

Otcheti 4to trimesechie2013

trim. otcheti 3-to trim.2013

trim.otcheti 2-ro trim.2013

trim.otcheti 1-vo trim.2013

Financial statement 2013

Управление на „София Комерс – Заложни къщи”

 

Съгласно Устава на „София Комерс – Заложни къщи” АД Дружеството има едностепенна система на управление. Контролните органи са Общо събрание на акционерите и Съвет на директорите.

Съвет на директорите:

  • Тодор Ангелов Вачев – Председател на Съвета на Директорите,  email: vachev(@)sofcom.bg
  • Ирена Тодорова Вачева – Изпълнителен Директор, email: vacheva(@)sofcom.bg
  • Владимир Владимиров  – Независим член на Съвета на Директорите, email: vladimirov(@)sofcom.bg
  • Весела Славова – Директор Връзка с Инвеститорите, email: office(@)sofcom.bg

Общото събрание включва акционерите с право на глас. Те участват в Общото събрание лично или чрез представител, упълномощен с изрично писмено пълномощно по чл. 116, ал. 1 ЗППЦК.

Общото събрание на Дружеството се провежда в централния офис. Редовното Общо събрание се провежда до края на първото полугодие след приключване на отчетната година.

Общото събрание се свиква от Съвета на директорите. То  може да се свика и по искане на акционери, притежаващи най-малко 5 на сто от капитала на Дружеството.

Свикването се извършва чрез обявяване на покана в Търговския регистър най-малко 30 дни преди желаната дата.

Устав на София Комерс Заложни Къщи Ад 27.06.2016

Дружеството спазва стриктно българския национален кодекс за корпоративно управление (НККУ). Повече информация за кодекса:

Програма за корпоративно управление

Удостверение от Асоцияцията на зк

 

      Management of “Sofia Commerce Pawnshops” JSC

 

According to the Memorandum of Association (MOA) of “Sofia Commerse Pawnshops” JSC, the Company has one-tier management system. The control authorities are the General Assembly of shareholders and the Board of Directors.

 

Board of Directors:

  • Todor Angelov Vachev – Chairman of the Board of Directors, email: vachev(@)sofcom.bg
  • Irena Todorova Vacheva – CEO, email: vacheva(@)sofcom.bg
  • Vladimir Vladimirov – Independent member of the Board of Directors, email: vladimirov(@)sofcom.bg
  • Vesela Slavova – Investor Relations Director, office(@)sofcom.bg

 

The General Assembly of shareholders includes shareholders with voting rights. They participate in the General Assembly personally or through a representative, authorized by an explicit written power of attorney under Art. 116, para. 1 of Law on Public Offering of Securities.

The General Assembly of the Company is held in the head office. The regular General Assembly is held until the end of the first half year following the end of the accounting year.

The General Assembly is convened by the Board of Directors. It may also be convened by a request of shareholders, holding at least 5 per cent from the capital of the Company.

The convening is done by announcing an invitation in the Commercial Register at least 30 days before the requested date.

The Company strictly complies the Bulgarian National Corporate Governance Code.