Заложни къщи София Комерс АД

Корпоративно управление

Финансови отчети

В тази секция може да свалите финансовите отчети на София Комерс Заложни Къщи АД.

Тримесечни отчети за трето тримесечие 2017

Тримесечни отчети за второ тримесечие 2017

Тримесечни отчети за първо тримесечие 2017

Годишни Одитирани отчети 2016

Отчети за 4то тримеечие на 2016г.

Q3-2016-English

Отчети 3 за 2016

Проспект 2016

Отчети за 2ро тримесечие на 2016 Otcheti Q2-2016

Отчети 1во тримесечие 2016 г.-Otcheti1-16

Одитиран Финансов Отчет 2015

Otcheti 1ro trimesechie 2015

2 trim.otcheti 2015

Otcheti 3 to trim. 2015

Отчети 4то 2015

Одитирани годишни отчети 2014

trim.otcheti 1-vo trim. 2014

trim otcheti 2-ro trim. 2014

Финансов отчет 3то тримесечие 2014

tri.otcheti 4-to trim 2014

First trimester financial statements 2014

Одитирани годишни отчети 2013

Otcheti 4to trimesechie2013

trim. otcheti 3-to trim.2013

trim.otcheti 2-ro trim.2013

trim.otcheti 1-vo trim.2013

Financial statement 2013

Управление на „София Комерс – Заложни къщи”

 

Съгласно Устава на „София Комерс – Заложни къщи” АД Дружеството има едностепенна система на управление. Контролните органи са Общо събрание на акционерите и Съвет на директорите.

Съвет на директорите

  • Тодор Ангелов Вачев – Председател на Съвета на Директорите  email: vachev(@)sofcom.bg
  • Ирена Тодорова Вачева – Изпълнителен Директор email: vacheva(@)sofcom.bg
  • Владимир Владимиров  – Независим член на Съвета на Директорите  email: vladimirov(@)sofcom.bg
  • Весела Славова – Директор Връзка с Инвеститорите office(@)sofcom.bg

Общото събрание включва акционерите с право на глас. Те участват в Общото събрание лично или чрез представител, упълномощен с изрично писмено пълномощно по чл. 116, ал. 1 ЗППЦК.

Общото събрание на Дружеството се провежда в централния офис. Редовното Общо събрание се провежда до края на първото полугодие след приключване на отчетната година.

Общото събрание се свиква от Съвета на директорите. То  може да се свика и по искане на акционери, притежаващи най-малко 5 на сто от капитала на Дружеството.

Свикването се извършва чрез обявяване на покана в Търговския регистър най-малко 30 дни преди желаната дата.

Устав на София Комерс Заложни Къщи Ад 27.06.2016

Дружеството спазва стриктно българския национален кодекс за корпоративно управление (НККУ). Повече информация за кодекса:

Програма за корпоративно управление

Удостверение от Асоцияцията на зк

 

Management to Sofia  Komers – Pawnshops Join stock company

According to the statute to  Sofia Komers – Pawnshops Join stock company

The company has a tier management system. Control authorities are General meeting of shareholders and Board of directors.

Board of directors:

  1. Todor Angelov Vachev – chairman of a Board of directors
  2. Irena Todorova Vacheva-CEO
  3. Vladimir Vladimirov -independent member of a Board of directors
  4. Qsena Zasheva-financial director

General meeting  included shareholders with right to vote . They participate in General meeting personal or with authorized representative with power attorney of rule  116, paragraph  first of  Law on Public Offering of Securities.

General meeting of Company is held in the office. Regular General meeting is held to the end  on first half year after end of the reporting year.

General meeting is held from the Board of directors. General meeting can be held upon request of the shareholders who own at least five per cent from the capital of the company.

Convening of General meeting is performed by announcement in Commercial register at least thirty days before the desired date.

The Company observe strict Bulgarian national code for corporate management.