Корпоративен календар

 

Корпоративен календар на “София Комерс – Заложни Къщи”АД за 2019 г.

ПЕРИОДИЧНО РАЗКРИВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ И ПЛАНИРАНИ ИНИЦИАТИВИ

 

                    Мероприятие             Дата/Срок   Отговорни лица
1. Изготвяне и представяне в КФН, „БФБ – София”АД и пред обществеността на Междинен индивидуален финансов отчет за дейността на дружеството за IV-то тримесечие на 2018г., съгласно чл. 100о, ал.1 от ЗППЦК  

 До 30.01.2019г.

Главен счетоводител, Директор за връзки с инвеститорите
2. Изготвяне и представяне в КФН, „БФБ – София”АД и пред обществеността на Междинен консолидиран финансов отчет за дейността на дружеството за IV-то тримесечие на 2018г., съгласно чл. 100о, ал.2 от ЗППЦК

До 01.03.2019г.

Главен счетоводител, Директор за връзки с инвеститорите
3. Изготвяне и представяне в КФН, „БФБ – София”АД и пред обществеността на Одитиран индивидуален годишен финансов отчет за 2018г., съгласно чл. 100н, ал.1 от ЗППЦК  

 До 31.03.2019г.

Главен счетоводител, Независим одитор, Директор за връзки с инвеститорите
4. Изготвяне и представяне в КФН, „БФБ – София”АД и пред обществеността на Междинен индивидуален финансов отчет за дейността на дружеството за I-то тримесечие на 2019г., съгласно чл. 100о, ал.1 от ЗППЦК

До 30.04.2019г.

Главен счетоводител, Директор за връзки с инвеститорите
5. Изготвяне и представяне в КФН, „БФБ – София”АД и пред обществеността на Одитиран консолидиран годишен финансов отчет за 2018г., съгласно чл. 100н, ал.2 от ЗППЦК  

До 30.04.2019г.

Главен счетоводител, Независим одитор, Директор за връзки с инвеститорите
6. Обявяване на поканата за свикване на редовно годишно Общо събрание на акционерите вкл. за приемане на годишните финансови отчети в ТР, КФН, „БФБ – София”АД, Централен депозитар и пред обществеността съгласно чл. 115, ал.4 от ЗППЦК  

Минимум 30 дни преди датата на ОСА, но не по-късно от 31.05.2019г.

Изпълнителен директор Юрист на дружеството, Директор за връзки с инвеститорите
7. Изготвяне и представяне в КФН, „БФБ – София”АД и пред обществеността на Междинен консолидиран финансов отчет за дейността на дружеството за I-то тримесечие на 2019г., съгласно чл. 100о, ал.2 от ЗППЦК  

До 30.05.2019г.

Главен счетоводител, Директор за връзки с инвеститорите
8. Провеждане на редовно годишно Общо събрание на акционерите, съгласно чл. 115 от ЗППЦК  

Не по-късно от 30.06.2019г.

Изпълнителен директор, Юрист на дружеството, Директор за връзки с инвеститорите
9. Публикуване в Търговски регистър на Одитирани годишни финансови отчети (индивидуален и консолидиран), приети от Общото събрание на акционерите  

Не по-късно от 30.06.2019г.

Изпълнителен директор, Директор за връзки с инвеститорите
10. Уведомяване на КФН, „БФБ – София”АД и Централен депозитар за взето решение за изплащане на дивидент  

Незабавно в същия ден на Общото събрание на акционерите

Изпълнителен директор, Директор за връзки с инвеститорите
11. Представяне на протокола от проведеното Общо събрание на акционерите в КФН, „БФБ – София”АД и пред обществеността, съгласно чл. 117 от ЗППЦК

В срок до 3 работни дни след проведеното Общо събрание на акционерите, но не по-късно от 03.07.2019г.

Изпълнителен директор, Директор за връзки с инвеститорите
12. Вписване на промени по партидата на дружеството в Търговски регистър

В 7-дневен срок от проведеното Общо събрание на акционерите, но не по-късно от 07.07.2019г.

Изпълнителен директор
13. Внасяне на гаранции от новоизбрани членове на управителни и контролни органи на дружеството

В 7-дневен срок от проведеното Общо събрание на акционерите, но не по-късно от 07.07.2019г.

Изпълнителен директор
14. Представяне на доказателства за внесени гаранции пред КФН

В 7-дневен срок от внасянето на гаранцията, но не по-късно от 14.07.2019г.

Изпълнителен директор
15. Обявяване на вписани промени по партидата на дружеството в Търговски регистър пред КФН, „БФБ – София”АД и пред обществеността

В 7-дневен срок от датата на вписване на промяната в ТР, не по-късно от 18.07.2019 г.

Изпълнителен директор
16. Изготвяне и представяне в КФН, „БФБ – София”АД и пред обществеността на Междинен индивидуален финансов отчет за дейността на дружеството за II-ро тримесечие на 2019г., съгласно чл. 100о, ал.1 от ЗППЦК  

До 30.07.2019г.

Главен счетоводител, Директор за връзки с инвеститорите
17. Уведомление пред КФН, „БФБ – София”АД и обществеността във връзка с изплащане на дивидент  

До 60 дни от провеждането на ОСА, но не по-късно от 29.08.2019г.

Изпълнителен директор
18. Изготвяне и представяне в КФН, „БФБ – София”АД и пред обществеността на Междинен консолидиран финансов отчет за дейността на дружеството за II-ро тримесечие на 2019г., съгласно чл. 100о, ал.2 от ЗППЦК  

До 29.08.2019г.

Главен счетоводител, Директор за връзки с инвеститорите
19. Изготвяне и представяне в КФН, „БФБ – София”АД и пред обществеността на Междинен индивидуален финансов отчет за дейността на дружеството за III-то тримесечие на 2019г., съгласно чл. 100о, ал.1 от ЗППЦК  

До 30.10.2019г.

Главен счетоводител, Директор за връзки с инвеститорите
20. Изготвяне и представяне в КФН, „БФБ – София”АД и пред обществеността на Междинен консолидиран финансов отчет за дейността на дружеството за III-то тримесечие на 2019г., съгласно чл. 100о, ал.2 от ЗППЦК  

 До 29.11.2019г.

Главен счетоводител, Директор за връзки с инвеститорите
21. Периодични публикации през годината на текстове на прессъобщения, съгласно чл. 100м, ал.1 от ЗППЦК  

Текущ

Директор връзки с инвеститорите
22. Организиране на текущи срещи с акционерите и потенциални инвеститори в дружеството  

Текущ

Директор връзки с инвеститорите

 

Забележки:

  1. Корпоративният календар за 2019г. е изготвен в края на 2018г. на база законовите изисквания към дейността на дружеството в качеството му на публично и неговите корпоративни мероприятия през 2019г. Възможни са промени в датите, свързани с провеждането на Годишното Общо събрание на акционерите и произтичащите от това задължения.
  2. В изпълнение на изискванията на чл. 43, ал. 1 от Наредба N2 на КФН, Дружеството предоставя информация пред КФН чрез използване на единната система за предоставяне на информация по електронен път. (e-register)
  3. В изпълнение на изискванията на чл. 43а, ал. 1 от Наредба N2 на КФН, Дружеството разкрива регулираната информация пред обществеността чрез използване на информационните услуги на „Сервиз финансови пазари”ЕООД – X3News