fbpx

Category Archives: Вътрешна информация

Уведомление по чл. 148б от ЗППЦК във връзка с чл. 145, ал. 1, т. 1 от ЗППЦК

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА, Във връзка с постъпили до „СОФИЯ КОМЕРС-ЗАЛОЖНИ КЪЩИ“ АД („Дружеството“) на 14.03.2022 г. уведомления за разкриване на дялово участие по чл. 145 от ЗППЦК, Ви уведомявам за следното: В резултат на разпореждане със 100 000 бр. акции, на 09.03.2022 г. правото на глас на Калоян Иванов Ленков е преминало праг по смисъла на […]

Публикуван отчет за четвърто тримесечие на 2021г

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, Бихме искали да Ви уведомим, че Дружеството публикува индивидуалния финансов отчет за четвъртото тримесечие на 2021 година. Може да го откриете в секция Отчети.

Уведомление

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА, След надлежно овластяване от Съвета на директорите на „СОФИЯ КОМЕРС-ЗАЛОЖНИ КЪЩИ” АД (дружество майка) по реда на чл. 114, ал. 3, т. 1, б. „б“ от ЗППЦК, дъщерното дружество „СОФКОМ ЛИЗИНГ” ЕООД сключи на 25.11.2021 г. следната сделка: Предмет и страни Заемодател: Тодор Ангелов Вачев предоставя заем в размер на 50 […]

Публикуван отчет за трето тримесечие на 2021г

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА, Бихме искали да Ви уведомим, че Дружеството публикува индивидуалния финансов отчет за третото тримесечие на 2021 година. Може да го откриете в секция Отчети или  ТУК

Уведомление относно начална дата за изплащане на втори транш от гласуван дивидент на 02.08.2021 г.

С настоящото и в рамките на законовия 60-дневен срок от датата на провеждане на Общо събрание на акционерите от 02.08.2021 г., Дружеството определя 21.09.2021 г. (вторник) като начална дата за изплащане на втория транш от гласувания от акционерите дивидент, а именно сума в брутен размер на 0,185 лв. (осемнадесет стотинки и пет десети) на акция. […]

Уведомление обединени емсии.

Във връзка с проведените на 25.06.2021 г. и 02.08.2021 г. общи събрания на акционерите на „СОФИЯ КОМЕРС-ЗАЛОЖНИ КЪЩИ” АД ви уведомяваме, че успешно бяха отразени промените в Търговски регистър, „Централен депозитар“ АД и „Българска фондова борса“ АД. Считано от 02.09.2021 г. и след обединяване на емисия безналични акции с ISIN BG1200002167 oт 201 154 (емисията привилегировани […]

Уведомление за сключена сделка по реда на чл. 114, ал. 3 от ЗППЦК от дъщерното дружество „СОФКОМ ЛИЗИНГ” ЕООД

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА, Бихме искали да Ви уведомим, че след надлежно овластяване от Съвета на директорите на „СОФИЯ КОМЕРС-ЗАЛОЖНИ КЪЩИ” АД (дружество майка) по реда на чл. 114, ал. 3, т. 1, б. „б“, дъщерното дружество „СОФКОМ ЛИЗИНГ” ЕООД сключи на 01.09.2021 г. следната сделка: Заемодател: Тодор Ангелов Вачев ще предостави заем в размер на 180 […]

Публикуван консолидиран отчет за второ тримесечие на 2021г

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА, Бихме искали да Ви уведомим, че Дружеството публикува консолидирания финансов отчет за второто тримесечие на 2021 година. Може да го откриете в секция Отчети или  ТУК

Уведомление относно вписани промени в Търговския регистър и обявени промени в Устава на дружеството

Бихме искали да Ви уведомим, че във връзка с проведените на 25.06.2021 г. и 02.08.2021 г. общи събрания на акционерите на „СОФИЯ КОМЕРС-ЗАЛОЖНИ КЪЩИ” АД има следните промени, които бяха вписани по електронното дело на Дружеството на 20.08.2021 г. съгласно вписване № 20210820091206: Двата класа акции на Дружеството бяха обединени без промяна на капитала и […]

Информация относно промени в Съвета на директорите и вписване на нов член на Съвета на директорите в ТР

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА, На основание чл. 100ш, ал. 1 от ЗППЦК и чл. 17, пар. 1 от Регламент (ЕС) № 596/2014 бих искал да Ви уведомя, че на проведеното на 02.08.2021 г. извънредно Общо събрание на акционерите на „СОФИЯ КОМЕРС – ЗАЛОЖНИ КЪЩИ“ АД, бе взето решение досегашният независим член на Съвета на директорите Владимир Делчев […]