fbpx

Category Archives: Вътрешна информация

Уведомление за паричен дивидент

На 20.08.2020 г. се проведе редовно годишно Общо събрание на акционерите на „СОФИЯ КОМЕРС-ЗАЛОЖНИ КЪЩИ“ АД, на което бе взето решение Дружеството да разпредели гарантиран дивидент на акционерите, притежаващи привилегировани акции от капитала на Дружеството, в размер, изчислен съгласно Проспекта на Дружеството, за второто шестмесечие на 2019 г., а именно сума в брутен размер на […]

Aктуализирана покана и писмени материали за свикване на редовно Общо събрание на акционерите в съответствие с упражнено право за включване на въпроси по чл. 118, ал. 2, т. 4 от ЗППЦК

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА, На 11.08.2020 г. Дружеството получи уведомление от Калоян Иванов Ленков, с което бе предоставен списък с въпроси, предложения за решения и писмени материали към тях, които се включват на основание чл. 118, ал. 2, т. 4 от ЗППЦК във връзка с чл. 223а, ал. 4 от ТЗ в дневния ред на редовното общо събрание […]

Уведомление относно разкриване на финансова информация

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА, Във връзка със съобщение на КФН от 27.03.2020 г. относно публикуването на финансовите отчети на публичните дружества и емитентите на ценни книжа в съответствие с удължените срокове, с настоящото Ви уведомявам за следното: С оглед разпространението на COVID-19, както и предвид въведените противоепидемични мерки, „СОФИЯ КОМЕРС-ЗАЛОЖНИ КЪЩИ“ АД ще положи усилия да публикува […]

Уведомление относно кредитиране на дъщерно дружество от дружеството-майка

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА, С цел по-разумно и по-доходно управление на активите на групата на „София Комерс-Заложни Къщи“ АД, на 27.07.2020 г. Съветът на директорите взе решение дружеството-майка да предостави на дъщерното дружество „СОФКОМ ЛИЗИНГ“ ЕООД заем в размер на 50 000 лв. при условията на чл. 114, ал. 10, т. 3, предложение първо от ЗППЦК. Лихвеният […]

Информация относно обратно изкупуване на собствени акции

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА, Съветът на директорите на „СОФИЯ КОМЕРС-ЗАЛОЖНИ КЪЩИ” АД прие решение на 06.07.2020 г. във връзка с решение на Общото събрание на акционерите от 24.06.2019 г. (т. 14 от дневния ред) и решение от 20.12.2019 г. (т. 4 от дневния ред), да бъдат изкупени до 71 204 броя обикновени акции. В тази връзка, следва да […]

ПОКАНА ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ

В съответствие с чл. 115, ал. 4 и ал. 5 от ЗППЦК, Ви представяме Покана заедно с писмени материали за свикване и провеждане на редовно годишно Общо събрание на акционерите на „СОФИЯ КОМЕРС-ЗАЛОЖНИ КЪЩИ” АД, с ЕИК 131459062, което ще се проведе на 20.08.2020 г. от 12:00 ч., на адрес: гр. София, кв. „Манастирски ливади“, […]

Информация във връзка с обратно изкупуване на собствени акции

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА, Съветът на директорите на „СОФИЯ КОМЕРС-ЗАЛОЖНИ КЪЩИ” АД прие решение на 06.07.2020 г. във връзка с решение на Общото събрание на акционерите от 24.06.2019 г. (т. 14 от дневния ред) и решение от 20.12.2019 г. (т. 4 от дневния ред), да бъдат изкупени до 71 204 броя обикновени акции. В тази връзка, следва да […]

Обратно изкупуване на собствени акции

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА, Съветът на директорите на „СОФИЯ КОМЕРС-ЗАЛОЖНИ КЪЩИ” АД прие решение на 06.07.2020 г. във връзка с решение на Общото събрание на акционерите от 24.06.2019 г. (т. 14 от дневния ред) и решение от 20.12.2019 г. (т. 4 от дневния ред), да бъдат изкупени до 71 204 броя обикновени акции. В тази връзка, следва да […]

Уведомление относно допусната техническа грешка в разкрита информация

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА, Във връзка с разкрита на 15.07.2020 г. в 15:24 ч. вътрешна информация относно обратно изкупуване на собствени акции от Дружеството, Съветът на директорите на „София Комерс – Заложни Къщи“ АД уведомява обществеността и регулаторните органи, че е допусната техническа грешка в посочения брой изкупени акции с право на глас. Моля да имате предвид, […]