fbpx

Category Archives: Вътрешна информация

Уведомление за сключена сделка по чл. 114, ал. 3 във връзка с чл. 114, ал. 6 от ЗППЦК от дъщерното дружество „СОФКОМ ЛИЗИНГ” ЕООД

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, След надлежно овластяване от Съвета на директорите на „СОФИЯ КОМЕРС-ЗАЛОЖНИ КЪЩИ” АД (дружество майка) по реда на чл. 114, ал. 3, т. 1, б. „б“ от ЗППЦК, дъщерното дружество „СОФКОМ ЛИЗИНГ” ЕООД сключи на 10.08.2022 г. следната сделка: Заемодател Тодор Ангелов Вачев предоставя заем в размер на 150 000 лв. (сто […]

Уведомление относно отразена промяна в капитала на Дружеството

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, Във връзка с проведеното на 20.06.2022 г. редовно годишно общо събрание на акционерите на „СОФИЯ КОМЕРС-ЗАЛОЖНИ КЪЩИ” АД Ви уведомяваме, че промяната в капитала на Дружеството бе успешно отразена в Търговски регистър, Комисия за финансов надзор, „Централен депозитар“ АД и „Българска фондова борса“ АД. Считано от 01.08.2022 г. акциите на Дружеството […]

Публикуван отчет за второ тримесечие на 2022г

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, Бихме искали да Ви уведомим, че Дружеството публикува индивидуалния финансов отчет за второто тримесечие на 2022 година. Може да го откриете в секция Отчети.

Уведомление относно предоставяне на заем на дъщерно дружество

С цел по-разумно и по-доходно управление на активите на групата на „София Комерс-Заложни Къщи“ АД, на 29.07.2022 г. Съветът на директорите взе решение дружеството-майка да предостави на дъщерното дружество „МАККОМ КЕШ“ ДООЕЛ, еднолично дружество с ограничена отговорност, учредено и действащо съгласно законите на Република Македония, заем в размер на 10 000 евро при условията на […]

Уведомление на основание чл. 17, пар. 1 във връзка с чл. 7 от Регламент (ЕС) № 596/2014

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, Във връзка с разкрита на 19.07.2022 г. информация до регулаторните органи и обществеността Дружеството информира своите акционери относно следното: След допълнителни уточнения с „Централен депозитар“ АД („ЦД“), Ви уведомяваме, че новоиздадените акции от увеличението на капитала на „СОФИЯ КОМЕРС-ЗАЛОЖНИ КЪЩИ“ АД ще бъдат регистрирани в ЦД, както следва: за акционерите, които […]

Уведомление относно вписани промени по електронното дело на Дружеството в Търговския регистър към Агенция по вписванията и обявен устав

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, Във връзка с проведеното на 20.06.2022 г. редовно годишно общо събрание на акционерите в „СОФИЯ КОМЕРС-ЗАЛОЖНИ КЪЩИ“ АД, Ви уведомяваме за следните промени, които бяха вписани по електронното дело на Дружеството на 15.07.2022 г. съгласно вписване № 20220715125558: Капиталът на Дружеството е 9 493 876 лв., разпределен в 9 493 876 броя […]

Уведомление за предоставяне на заем на дъщерното дружество “МАККОМ ЗАЛОЗИ” ДООЕЛ

С цел по-разумно и по-доходно управление на активите на групата на „София Комерс-Заложни Къщи“ АД, на 15.07.2022 г. Съветът на директорите взе решение дружеството-майка да предостави на дъщерното дружество „МАККОМ ЗАЛОЗИ“ ДООЕЛ, еднолично дружество с ограничена отговорност, учредено и действащо съгласно законите на Република Македония, заем в размер на 10 000 евро при условията на […]

Уведомление за кредитиране на дъщерно дружество

С цел по-разумно и по-доходно управление на активите на групата на „София Комерс-Заложни Къщи“ АД, на 14.07.2022 г. Съветът на директорите взе решение дружеството-майка да предостави на дъщерното дружество „МАККОМ ЗАЛОЗИ“ ДООЕЛ, еднолично дружество с ограничена отговорност, учредено и действащо съгласно законите на Република Македония, заем в размер на 5 000 евро при условията на […]

Уведомление за регистрация на дъщерно дружество

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, Във връзка с разкрита до регулаторния орган и обществеността регулирана информация на 01.07.2022 г., с настоящото Ви уведомяваме, че считано от 06.07.2022 г. е регистрирано дъщерното дружество „Макком Кеш” ЕООД, Скопие (МАККОМ КЕШ ДООЕЛ Скопје), с едноличен собственик на капитала „СОФИЯ КОМЕРС-ЗАЛОЖНИ КЪЩИ” АД. Подробна информация може да откриете в приложеното […]

Уведомление за сключена сделка по чл. 114, ал. 3 във връзка с чл. 114, ал. 6 от ЗППЦК от дъщерното дружество „СОФКОМ ЛИЗИНГ” ЕООД

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, След надлежно овластяване от Съвета на директорите на „СОФИЯ КОМЕРС-ЗАЛОЖНИ КЪЩИ” АД (дружество майка) по реда на чл. 114, ал. 3, т. 1, б. „б“ от ЗППЦК, дъщерното дружество „СОФКОМ ЛИЗИНГ” ЕООД сключи на 24.06.2022 г. следната сделка: Заемодателят Тодор Вачев предоставя заем в размер на 400 000 лв. (четиристотин хиляди […]