Сделки с финансови инструменти на София Комерс Заложни Къщи АД

Извършени са сделки с финансови инструменти на емитента, които подлежат на публично оповестяване съгалсно чл. 19 от Регламент (ЕС) № 596/2014, а именно Г-н Тодор Вачев, в качеството му на Председател на Съвета на директорите на емитента е придобил посочените количества акции: По емисия BG1100053054 (обикновени акции) е придобил 6998 броя акции, с единична цена 3,65 […]

Уведомление за продажба на акции на Дружеството

Уведомяваме Ви, че Тодор Ангелов Вачев изпълнява длъжността Председател на Съвета на директорите е продал 2 вида акции на Дружеството. Едната емисия е BG1200002167 брой 862 акции, на единична цена 4,70 лв. с обща стойност 4051,40 лв. на дата 22.12.2017, както и емисия BG1100053054 брой акции 6998 единична цена 3,65лв на обща стойност 25542,70   […]

Решения на заседанието на Съвета на директорите

„На проведено заседание на Съвета на директорите на БФБ-София АД по Протокол № 53/22.12.2016 г., е взето следното решение: Във връзка с подадено заявление за преместване по чл. 41, ал. 1 от част III Правила за допускане до търговия от Правилника за дейността на БФБ-София АД, на основание чл. 41, ал. 5, от същите, прекратява […]

София Комерс Заложни къщи присвои идентификатор на юридически лица (LEI)

От 15.11.2017г. Дружеството се сдоби с идентификатор на юридически лица (LEI), във връзка с  Регламента за извънборсовите деривати, централните контрагенти и регистрите на транзакции (EMIR). С настоящото, с оглед изискването на разпоредбата на чл. 79б от ЗППЦК и в срока съгласно разпоредбата на §60 от ДР на ЗППЦК (ДВ, бр. 62 от 2017 г.) Ви […]

Дъщерно дружество в Македония

„С настоящото уведомяваме, че на 30.10.2017 г. беше регистрирано еднолично дъщерно дружество в Македония с капитал MKD 310 000 (триста и десет хиляди македонски динара), или приблизително левовата равностойност на 9 845 лв. (девет хиляди осемстотин четиридесет и пет лева), представляващи минимално записаният по местното законодателство размер, който на основание чл. 175 от македонския Закон за […]

Смяна на Директор Връзка с инвеститорите

С настоящото Ви уведомявам на основание чл. 17, ал. 4, т. 13, във вр. с чл. 4, ал. 2 от Наредба № 15 от 2004 г. на КФН за воденето и съхраняването на регистрите от КФН и за подлежащите на вписване обстоятелства, че трудовият договор с Ясена Зашева Евгениева, заемаща длъжността „директор за връзки с […]

Уведомление за паричен дивидент

София Комерс-Заложни къщи АД-София представи уведомление за паричен дивидент. Решението за разпределяне на паричен дивидент е взето на ОСА на дружеството проведено на 31-05-2017 г. в 1404. На ОСА е гласуван дивидент за 2016 г. в общ размер на 45260.10 Размер на дивидента за една акция бруто – 0.225 лв. Размер на дивидента за една […]

Уведомление за паричен дивидент

София Комерс-Заложни къщи АД-София представи уведомление за паричен дивидент. Решението за разпределяне на паричен дивидент е взето на ОСА на дружеството проведено на 31-05-2017 г. в 1404. На ОСА е гласуван дивидент за 2016 г. в общ размер на 555000 Размер на дивидента за една акция бруто – 0.25 лв. Размер на дивидента за една […]

Промяна адреса на управление на Дружеството

На основание чл. 100ш от ЗППЦК, както и чл. 17, пар. 1 от Регламент (ЕС) № 596/2014 бих искала да Ви уведомя, че на проведеното на 31.05.2017 г. редовно годишно Общо събрание на акционерите на „СОФИЯ КОМЕРС – ЗАЛОЖНИ КЪЩИ“ АД, Общото събрание прие решение за промяна на адреса на управление на Дружеството в гр. […]

Редовно събрание на акционерите на София Комерс Заложни къщи АД

Бих искала да Ви уведомя, че на 31.05.2017 г. се проведе редовно годишно Общо събрание на акционерите в Дружеството, на което бяха представени 1 612 987 (един милион шестстотин и дванадесет хиляди деветстотин осемдесет и седем) броя акции, представляващи 66,62 % (шестдесет и шест цяло и шестдесет и две стотни проценти) от общия брой акции с […]