fbpx

Category Archives: Събрания акционери

Покана за редовно събрание

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА, В съответствие с чл. 115, ал. 4 и ал. 5 от ЗППЦК, ви представям Покана заедно с писмени материали за свикване и провеждане на Общо събрание на акционерите на „СОФИЯ КОМЕРС-ЗАЛОЖНИ КЪЩИ“ АД, с ЕИК 131459062, с уникален идентификационен код на събитието SOFCOMGMS20240621. Общото събрание на акционерите ще се проведе на 21.06.2024 г. […]

Свикване на годишно събрание на акционерите

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА, Съветът на директорите на Дружеството прие решение за свикване на редовно годишно Общо събрание на акционерите на „СОФИЯ КОМЕРС-ЗАЛОЖНИ КЪЩИ“ АД, което ще се ще се проведе на 21.06.2024 г. от 11:00 ч.източно европейско часово време – EEST (08:00 ч. координирано универсално време – UTC), на адрес: гр. София, кв. „Манастирски ливади“, ул. […]

Покана за извънредно събрание на акционерите

П О К А Н А за свикване на Общо събрание на акционерите на „София Комерс – Заложни къщи“ АД На основание на чл. 115, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) във връзка с чл. 223, ал. 1, изречение първо от Търговския закон (ТЗ) и чл. 36, ал. 3, т. […]

Покана за извънредно общо събрание

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА, Съветът на директорите на Дружеството прие решение за свикване на извънредно Общо събрание на акционерите на „София Комерс – Заложни къщи“ АД, с ЕИК 131459062, което ще се проведе на 08.03.2024 г. от 12:00 ч. източно европейско часово време – EET (10:00 ч. координирано универсално време – UTC), на адрес: гр. София, кв. […]

Уведомление за паричен дивидент по акции на Дружеството – 14.06.2023 г.

На 14.06.2023 г. се проведе Общо събрание на акционерите на „СОФИЯ КОМЕРС-ЗАЛОЖНИ КЪЩИ“ АД, на което бе взето решение Дружеството да разпредели дивидент на акционерите, притежаващи акции от капитала на Дружеството в размер на 0,16 лв. на акция или сума в общ брутен размер на 1 429 981.44 лв.[1] В съответствие с чл. 115в, ал. […]

УВЕДОМЛЕНИЕ на основание чл. 117, ал. 2 от ЗППЦК; чл. 17, пар. 1 от Регламент (ЕС) № 596/2014

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, Бих искал да Ви уведомя, че на 14.06.2023 г. се проведе редовно годишно общо събрание на акционерите в „СОФИЯ КОМЕРС-ЗАЛОЖНИ КЪЩИ“ АД, на което бяха представени 5 201 583 броя акции, представляващи 58.20 % от общия брой акции с право на глас и 54.79 % от капитала на Дружеството Общото събрание […]

Покана за свикване на редовно годишно общо събрание на акционерите

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, В съответствие с чл. 115, ал. 4 и ал. 5 от ЗППЦК, ви представям Покана заедно с писмени материали за свикване и провеждане на Общо събрание на акционерите на „СОФИЯ КОМЕРС-ЗАЛОЖНИ КЪЩИ” АД, с ЕИК 131459062, с уникален идентификационен код на събитието SOFCOMGMS20230614. Общото събрание на акционерите ще се проведе на […]

Проведено Годишно общо събрание на акционерите

Бихме искали да Ви уведомим, че днес се проведе редовно годишно общо събрание на акционерите в „СОФИЯ КОМЕРС-ЗАЛОЖНИ КЪЩИ” АД, на което бяха представени 1 314 013 броя акции. Повече подробности ще намерите в приложеното уведомление и протокола от ОСА.

Уведомление относно обявена покана в ТР за ОСА на 20.06.2022 г

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА, На 19.05.2022 г. беше обявена в Търговския регистър (20220519111700) покана за свикване на редовно годишно общо събрание на акционерите на „СОФИЯ КОМЕРС-ЗАЛОЖНИ КЪЩИ” АД. В т. 10 от дневния ред е предвидено гласуването на решение за увеличение на капитала на Дружеството със собствени средства. При приемане на решението от акционерите, разпределението на новите […]

ПОКАНА ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА, В съответствие с чл. 115, ал. 4 и ал. 5 от ЗППЦК, ви представяме Покана заедно с писмени материали за свикване и провеждане на редовно годишно Общо събрание на акционерите на „СОФИЯ КОМЕРС-ЗАЛОЖНИ КЪЩИ” АД, с ЕИК 131459062, с уникален идентификационен код на събитието SOFCOMGMS20220620. Общото събрание на акционерите ще се проведе на […]