fbpx

Category Archives: Вътрешна информация

Уведомление

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, На 10.03.2023 г. беше променена правната форма на дъщерното дружество „СОФКОМ ЛИЗИНГ“ от еднолично дружество с ограничена отговорност в еднолично акционерно дружество, с цел оптимизиране на неговата дейност. „СОФКОМ ЛИЗИНГ“ ЕАД, с ЕИК 207296582, се управлява от Съвет на директорите в състав: Ирена Тодорова Вачева (изпълнителен директор), Петър Виденов Виденов и […]

Уведомление относно сключена сделка по реда на чл. 114а, ал. 9 от ЗППЦК; чл. 17, пар. 1 във връзка с чл. 7 от Регламент (ЕС) № 596/2014

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, С настоящото Ви уведомявам, че на 02.02.2023 г. след овластително решение от Съвета на директорите на Дружеството, бе сключен договор за заем между „СОФИЯ КОМЕРС-ЗАЛОЖНИ КЪЩИ“ АД (заемополучател) и Тодор Ангелов Вачев (заемодател), при следните параметри: Сделката е сключена в интерес на двете страни. Страна по договора е заинтересовано лице по […]

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

С настоящото Ви уведомявам, че на 19.01.2023 г. след овластително решение от Съвета на директорите на Дружеството, бе сключен договор за заем между „СОФИЯ КОМЕРС-ЗАЛОЖНИ КЪЩИ“ АД (заемополучател) и Тодор Ангелов Вачев (заемодател), при следните параметри: Сделката е сключена в интерес на двете страни. Страна по договора е заинтересовано лице по смисъла на чл. 114, […]

Уведомление

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА, След надлежно овластяване от Съвета на директорите на „СОФИЯ КОМЕРС-ЗАЛОЖНИ КЪЩИ” АД (дружество майка) по реда на чл. 114, ал. 3, т. 1, б. „б“ от ЗППЦК, дъщерното дружество „СОФКОМ ЛИЗИНГ” ЕООД сключи на 02.12.2022 г. следната сделка: Заемодател: Тодор Ангелов Вачев предоставя заем в размер на 60 000 лв. (шестдесет хиляди лева) […]

Уведомление относно сключена сделка по реда на чл. 114, ал. 3 във връзка с чл. 114, ал. 6 от ЗППЦК от дъщерното дружество „СОФКОМ ЛИЗИНГ” ЕООД

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, След надлежно овластяване от Съвета на директорите на „СОФИЯ КОМЕРС-ЗАЛОЖНИ КЪЩИ” АД (дружество майка) по реда на чл. 114, ал. 3, т. 1, б. „б“ от ЗППЦК, дъщерното дружество „СОФКОМ ЛИЗИНГ” ЕООД сключи на 25.11.2022 г. следната сделка: Заемодател: Тодор Ангелов Вачев предоставя заем в размер на 90 000 лв. (деведесет […]

Уведомление относно сключена сделка по реда на чл. 114, ал. 3 във връзка с чл. 114, ал. 6 от ЗППЦК от дъщерното дружество „СОФКОМ ЛИЗИНГ” ЕООД

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, След надлежно овластяване от Съвета на директорите на „СОФИЯ КОМЕРС-ЗАЛОЖНИ КЪЩИ” АД (дружество майка) по реда на чл. 114, ал. 3, т. 1, б. „б“ от ЗППЦК, дъщерното дружество „СОФКОМ ЛИЗИНГ” ЕООД сключи на 11.11.2022 г. следната сделка: Заемодател: Тодор Ангелов Вачев предоставя заем в размер на 70 000 лв. (седемдесет […]

Уведомление за предоставен заем на дъщерно дружество?

С цел по-разумно и по-доходно управление на активите на групата на „София Комерс-Заложни Къщи“ АД, на 01.11.2022 г. Съветът на директорите взе решение дружеството-майка да предостави на дъщерното дружество „СОФКОМ ЛИЗИНГ“ ЕООД, с ЕИК 205003155, заем в размер на 150 000 лева при условията на чл. 114, ал. 10, т. 3, предложение първо от ЗППЦК. […]

Уведомление относно сключена сделка по реда на чл. 114, ал. 3 във връзка с чл. 114, ал. 6 от ЗППЦК от дъщерното дружество „СОФКОМ ЛИЗИНГ” ЕООД

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, След надлежно овластяване от Съвета на директорите на „СОФИЯ КОМЕРС-ЗАЛОЖНИ КЪЩИ” АД (дружество майка) по реда на чл. 114, ал. 3, т. 1, б. „б“ от ЗППЦК, дъщерното дружество „СОФКОМ ЛИЗИНГ” ЕООД сключи на 28.10.2022 г. следната сделка: Предмет и страни Заемодател: Тодор Ангелов Вачев предоставя заем в размер на 280 […]

Уведомление за предоставен заем на дъщерно дружество

С цел по-разумно и по-доходно управление на активите на групата на „София Комерс-Заложни Къщи“ АД, на 28.10.2022 г. Съветът на директорите взе решение дружеството-майка да предостави на дъщерното дружество „СОФКОМ ЛИЗИНГ“ ЕООД, с ЕИК 205003155, заем в размер на 150 000 лева при условията на чл. 114, ал. 10, т. 3, предложение първо от ЗППЦК. […]

Публикуван отчет за трето тримесечие на 2022

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, Бихме искали да Ви уведомим, че Дружеството публикува индивидуалния финансов отчет за третото тримесечие на 2022 година. Може да го откриете в секция Отчети.