fbpx

Category Archives: Вътрешна информация

Уведомление относно сключена сделка по реда на чл. 114а, ал. 9 от ЗППЦК; чл. 17, пар. 1 във връзка с чл. 7 от Регламент (ЕС) № 596/2014

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, С настоящото Ви уведомявам, че на 07.09.2023 г. след овластително решение от Съвета на директорите на Дружеството, бе сключен договор за заем между „СОФИЯ КОМЕРС-ЗАЛОЖНИ КЪЩИ“ АД (заемополучател) и Тодор Ангелов Вачев (заемодател), при следните параметри: Сделката е сключена в интерес на двете страни. Страна по договора е заинтересовано лице по […]

Уведомление за паричен дивидент по акции на дружеството

С настоящото Дружеството информира акционерите, че предстои изплащането на втория транш от гласувания от акционерите дивидент, а именно сума в брутен размер на 0,08 лв. (осем стотинки) на акция. В съответствие с чл. 115в, ал. 3 от ЗППЦК, правото да получат дивидент имат лицата, вписани в централния регистър на ценни книжа, като такива с право […]

УВЕДОМЛЕНИЕ на основание чл. 114, ал. 13 от ЗППЦК; чл. 114а, ал. 9 от ЗППЦК; чл. 17, пар. 1 във връзка с чл. 7 от Регламент (ЕС) № 596/2014

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, С цел по-разумно и по-доходно управление на активите на групата на „СОФИЯ КОМЕРС-ЗАЛОЖНИ КЪЩИ“ АД, се взе решение 200 000 лв. от собствените средства на дъщерното дружество „ИпоТех Софком“ АД, да бъдат предоставени като депозит на дружеството-майка „СОФИЯ КОМЕРС-ЗАЛОЖНИ КЪЩИ“ АД при условията на чл. 114, ал. 10, т. 3, предложение […]

Уведомление на основание чл. 148б от ЗППЦК във връзка с чл. 145, ал. 1, т. 1 от ЗППЦК

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, Във връзка с постъпили до „СОФИЯ КОМЕРС-ЗАЛОЖНИ КЪЩИ“ АД („Дружеството“) на 02.08.2023 г. уведомления за разкриване на дялово участие по чл. 145 от ЗППЦК, Ви уведомявам за следното:

УВЕДОМЛЕНИЕ на основание чл. 114, ал. 13 от ЗППЦК; чл. 114а, ал. 9 от ЗППЦК; чл. 17, пар. 1 във връзка с чл. 7 от Регламент (ЕС) № 596/2014УВЕДОМЛЕНИЕ

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, С цел по-разумно и по-доходно управление на активите на групата на „СОФИЯ КОМЕРС-ЗАЛОЖНИ КЪЩИ“ АД, се взе решение 1 200 000 лв. от собствените средства на дъщерното дружество „ИпоТех Софком“ АД, да бъдат предоставени като депозит на дружеството-майка „СОФИЯ КОМЕРС-ЗАЛОЖНИ КЪЩИ“ АД при условията на чл. 114, ал. 10, т. 3, предложение […]

Уведомление за вписано увеличение на капитала на дъщерно дружество “ИпоТех Софко” АД

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, Във връзка с извършеното първично публично предлагане на пазара за растеж на малки и средни предприятия BEAM, с настоящото Ви уведомявам, че на 03.07.2023 г. с вписване 20230703120233, в Търговския регистър към Агенция по вписванията е вписано увеличението на капитала на дъщерното дружество „ИпоТех Софком“ АД от 3 000 000 лв. […]

УВЕДОМЛЕНИЕ на основание чл. 114а, ал. 9 от ЗППЦК; чл. 17, пар. 1 във връзка с чл. 7 от Регламент (ЕС) № 596/2014

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,             С настоящото Ви уведомявам, че на 20.06.2023 г. Съветът на директорите на Дружеството прие решение „СОФИЯ КОМЕРС-ЗАЛОЖНИ КЪЩИ“ АД да участва в увеличаване на капитала на дъщерното дружество „ИпоТех Софком“ АД, което ще се извърши чрез първично публично предлагане на пазара за растеж на малки и средни предприятия BEAM.             […]

Уведомление за паричен дивидент по акции на Дружеството – 14.06.2023 г.

На 14.06.2023 г. се проведе Общо събрание на акционерите на „СОФИЯ КОМЕРС-ЗАЛОЖНИ КЪЩИ“ АД, на което бе взето решение Дружеството да разпредели дивидент на акционерите, притежаващи акции от капитала на Дружеството в размер на 0,16 лв. на акция или сума в общ брутен размер на 1 429 981.44 лв.[1] В съответствие с чл. 115в, ал. […]

УВЕДОМЛЕНИЕ на основание чл. 117, ал. 2 от ЗППЦК; чл. 17, пар. 1 от Регламент (ЕС) № 596/2014

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, Бих искал да Ви уведомя, че на 14.06.2023 г. се проведе редовно годишно общо събрание на акционерите в „СОФИЯ КОМЕРС-ЗАЛОЖНИ КЪЩИ“ АД, на което бяха представени 5 201 583 броя акции, представляващи 58.20 % от общия брой акции с право на глас и 54.79 % от капитала на Дружеството Общото събрание […]

УВЕДОМЛЕНИЕ по чл. 17, пар. 1 във връзка с чл. 7 от Регламент (ЕС) № 596/2014

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, Ръководството на Дружеството уведомява за постъпило в БФБ АД заявление за допускане до търговия на пазара за растеж на малки и средни предприятия BEAM от дъщерното дружество „ИпоТех Софком“ АД (с предишно наименование „Софком Лизинг“). Постъпилият документ за допускане е с цел първично публично предлагане от страна на емитента на емисия […]