fbpx

Category Archives: Вътрешна информация

Покана за извънредно събрание на акционерите

П О К А Н А за свикване на Общо събрание на акционерите на „София Комерс – Заложни къщи“ АД На основание на чл. 115, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) във връзка с чл. 223, ал. 1, изречение първо от Търговския закон (ТЗ) и чл. 36, ал. 3, т. […]

Покана за извънредно общо събрание

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА, Съветът на директорите на Дружеството прие решение за свикване на извънредно Общо събрание на акционерите на „София Комерс – Заложни къщи“ АД, с ЕИК 131459062, което ще се проведе на 08.03.2024 г. от 12:00 ч. източно европейско часово време – EET (10:00 ч. координирано универсално време – UTC), на адрес: гр. София, кв. […]

Относно предоставен депозит от дъщерно дружество

У В Е Д О М Л Е Н И Е От „СОФИЯ КОМЕРС-ЗАЛОЖНИ КЪЩИ“ АД, с ЕИК 131459062, със седалище и адрес на управление: гр. София, ж.к. Манастирски ливади, ул. „Ралевица” № 74, ет. 3, офис 3.3, представлявано от изпълнителния директор Петър Виденов Виденов Основание чл. 114, ал. 13 от ЗППЦК; чл. 114а, ал. […]

Промяна в капитала

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА, На 02.10.2023 г. съгласно вписване № 20231002174759 по електронното дело на Дружеството в Търговския регистър бе вписана промяна в размера на капитала на „СОФИЯ КОМЕРС-ЗАЛОЖНИ КЪЩИ“ АД, като същият бе намален чрез обезсилване на 556 492 собствени акции на Дружеството, представляващи 5,86 % от регистрирания капитал. Във връзка с горното и в съответствие […]

уведомление смяна Дви

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА, С настоящото Дружеството уведомява регулаторните органи и обществеността относно прекратяването на договора с директора за връзка с инвеститорите на Дружеството Владимир Белдаров. В рамките на двумесечния срок по чл. 116г, ал. 1, изр. трето от ЗППЦК ще бъде назначен нов директор за връзка с инвеститорите, за което Дружеството ще разкрие информация допълнително.

УВЕДОМЛЕНИЕ на основание чл. 17, пар. 1 във връзка с чл. 7 от Регламент (ЕС) № 596/2014; чл. 100ш, ал. 1, т. 1 от ЗППЦК

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, На 02.10.2023 г. съгласно вписване № 20231002174759 по електронното дело на Дружеството в Търговския регистър бе вписана промяна в размера на капитала, като същият бе намален чрез обезсилване на 556 492 собствени акции на Дружеството, представляващи 5,86 % от регистрирания капитал. Към настоящия момент вписаният капитал на „СОФИЯ КОМЕРС – ЗАЛОЖНИ […]

Уведомление относно сключена сделка по реда на чл. 114а, ал. 9 от ЗППЦК; чл. 17, пар. 1 във връзка с чл. 7 от Регламент (ЕС) № 596/2014

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, С настоящото Ви уведомявам, че на 07.09.2023 г. след овластително решение от Съвета на директорите на Дружеството, бе сключен договор за заем между „СОФИЯ КОМЕРС-ЗАЛОЖНИ КЪЩИ“ АД (заемополучател) и Тодор Ангелов Вачев (заемодател), при следните параметри: Сделката е сключена в интерес на двете страни. Страна по договора е заинтересовано лице по […]

Уведомление за паричен дивидент по акции на дружеството

С настоящото Дружеството информира акционерите, че предстои изплащането на втория транш от гласувания от акционерите дивидент, а именно сума в брутен размер на 0,08 лв. (осем стотинки) на акция. В съответствие с чл. 115в, ал. 3 от ЗППЦК, правото да получат дивидент имат лицата, вписани в централния регистър на ценни книжа, като такива с право […]