fbpx

Category Archives: Вътрешна информация

Покана за редовно събрание

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА, В съответствие с чл. 115, ал. 4 и ал. 5 от ЗППЦК, ви представям Покана заедно с писмени материали за свикване и провеждане на Общо събрание на акционерите на „СОФИЯ КОМЕРС-ЗАЛОЖНИ КЪЩИ“ АД, с ЕИК 131459062, с уникален идентификационен код на събитието SOFCOMGMS20240621. Общото събрание на акционерите ще се проведе на 21.06.2024 г. […]

Свикване на годишно събрание на акционерите

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА, Съветът на директорите на Дружеството прие решение за свикване на редовно годишно Общо събрание на акционерите на „СОФИЯ КОМЕРС-ЗАЛОЖНИ КЪЩИ“ АД, което ще се ще се проведе на 21.06.2024 г. от 11:00 ч.източно европейско часово време – EEST (08:00 ч. координирано универсално време – UTC), на адрес: гр. София, кв. „Манастирски ливади“, ул. […]

Прехвърляне на вземания от македонската компания

Основание чл. 114а, ал. 9 от ЗППЦК; чл. 17, пар. 1 във връзка с чл. 7 от Регламент (ЕС) № 596/2014 Относно сделка по чл. 114, ал. 2 от ЗППЦК УВАЖАЕМИ ГОСПОДА, С настоящото Ви уведомявам, че на 09.05.2024 г. след овластително решение от Съвета на директорите на Дружеството, беше сключен договор за цесия между […]

Стартира ликвидация на второто македонско дружество

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА, На 08.05.2024 г. Дружеството беше уведомено за стартирането на производство по ликвидация на дъщерно дружество – МАККОМ КЕШ ДООЕЛ (Скопје). Прекратяването на дейността на дъщерното дружество е част от стратегията на „СОФИЯ КОМЕРС-ЗАЛОЖНИ КЪЩИ“ АД за излизане от пазара в Република Северна Македония. С уважение: Петър Виденов

Взимане на депозит от дъщерното дружество

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА, С цел по-разумно и по-доходно управление на активите на групата на „СОФИЯ КОМЕРС-ЗАЛОЖНИ КЪЩИ“ АД, бе взето решение 300 000 лв. от собствените средства на дъщерното дружество „ИпоТех Софком“ АД, да бъдат предоставени като депозит на дружеството-майка „СОФИЯ КОМЕРС-ЗАЛОЖНИ КЪЩИ“ АД при условията на чл. 114, ал. 10, т. 3, предложение второ от […]

Ликвидация на дъщерното дружество в Северна Македония

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА, На 27.03.2024 г. стартира производство по ликвидация на дъщерното дружество Макком Залози Дооел (Скопје), която ще се извърши съгласно законодателството на Република Северна Македония. Това решение е взето след обстойно проучване на оперативната среда и бъдещите перспективи за развитие в страната и е резултат от настъпилите значителни промени в законодателството, регулиращо небанковите финансови […]

Уведомление

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА, След надлежно овластяване от Съвета на директорите на „СОФИЯ КОМЕРС-ЗАЛОЖНИ КЪЩИ“ АД (дружество майка) по реда на чл. 114, ал. 3, т. 1, б. „б“ от ЗППЦК, дъщерното дружество „ИпоТех Софком“ АД сключи на 05.03.2024 г. следната сделка: Заемодател: „ИпоТех Софком“ АД, с ЕИК 207296582, със седалище и адрес на управление: гр. София, […]