Вътрешна информация

Уведомление за паричен дивидент

„СОФИЯ КОМЕРС-ЗАЛОЖНИ КЪЩИ” АД Уведомление за паричен дивидент – 29.06.2018 г.     Съгласно приетото решение на проведеното на 29.06.2018 г. Общо събрание на акционерите, „СОФИЯ КОМЕРС-ЗАЛОЖНИ КЪЩИ” АД ще разпредели гарантиран дивидент на акционерите, притежаващи привилегировани акции от капитала на Дружеството, в размер, изчислен съгласно Проспекта на Дружеството, за 2017 г., а именно сума […]

Posted in Вътрешна информация | Comments Off on Уведомление за паричен дивидент

Проведено ОСА

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА, Бих искал да Ви уведомя, че на 29.06.2018 г. се проведе редовно годишно общо събрание на акционерите в „СОФИЯ КОМЕРС-ЗАЛОЖНИ КЪЩИ” АД, на което бяха представени 1 604 049 (един милион шестстотин и четири хиляди и четиридесет и девет) броя акции, представляващи 66,25 % (шестдесет и шест цяло и двадесет и пет стотни проценти) от […]

Posted in Вътрешна информация | Comments Off on Проведено ОСА

Покана за Общо Събрание

В съответствие с чл. 115, ал. 4 и ал. 5 от ЗППЦК, ви представям Покана заедно с писмени материали за свикване и провеждане на редовно годишно Общо събрание на акционерите на „СОФИЯ КОМЕРС-ЗАЛОЖНИ КЪЩИ” АД, с ЕИК 131459062, което ще се проведе на 29.06.2018 г. от 12:00 ч., на адрес: гр. София, кв. „Манастирски ливади“, […]

Posted in Вътрешна информация, Новини, Събрания акционери | Comments Off on Покана за Общо Събрание

Увеличение на капитала на дъщерно дружество СофКом Лизинг ЕООД

С настоящото уведомяваме, че на 01.03.2018 г. беше вписано увеличение на капитала на едноличното дъщерно дружество „СОФКОМ ЛИЗИНГ“ ЕООД, ЕИК 205003155, от 500 000 на 1 000 000 лв. и промяна в предмета му на дейност.   Share on Facebook

Posted in Вътрешна информация, Новини | Comments Off on Увеличение на капитала на дъщерно дружество СофКом Лизинг ЕООД

Ново дъщерно дружество

С настоящото уведомяваме, че на 16.02.2018 г. беше регистрирано еднолично дъщерно дружество „СОФКОМ ЛИЗИНГ“ ЕООД, с ЕИК 205003155. Share on Facebook

Posted in Вътрешна информация | Comments Off on Ново дъщерно дружество

Сделки с финансови инструменти на София Комерс Заложни Къщи АД

Извършени са сделки с финансови инструменти на емитента, които подлежат на публично оповестяване съгалсно чл. 19 от Регламент (ЕС) № 596/2014, а именно Г-н Тодор Вачев, в качеството му на Председател на Съвета на директорите на емитента е придобил посочените количества акции: По емисия BG1100053054 (обикновени акции) е придобил 6998 броя акции, с единична цена 3,65 […]

Posted in Вътрешна информация | Comments Off on Сделки с финансови инструменти на София Комерс Заложни Къщи АД

Уведомление за продажба на акции на Дружеството

Уведомяваме Ви, че Тодор Ангелов Вачев изпълнява длъжността Председател на Съвета на директорите е продал 2 вида акции на Дружеството. Едната емисия е BG1200002167 брой 862 акции, на единична цена 4,70 лв. с обща стойност 4051,40 лв. на дата 22.12.2017, както и емисия BG1100053054 брой акции 6998 единична цена 3,65лв на обща стойност 25542,70   […]

Posted in Вътрешна информация | Comments Off on Уведомление за продажба на акции на Дружеството

Решения на заседанието на Съвета на директорите

„На проведено заседание на Съвета на директорите на БФБ-София АД по Протокол № 53/22.12.2016 г., е взето следното решение: Във връзка с подадено заявление за преместване по чл. 41, ал. 1 от част III Правила за допускане до търговия от Правилника за дейността на БФБ-София АД, на основание чл. 41, ал. 5, от същите, прекратява […]

Posted in Вътрешна информация, Новини | Comments Off on Решения на заседанието на Съвета на директорите

София Комерс Заложни къщи присвои идентификатор на юридически лица (LEI)

От 15.11.2017г. Дружеството се сдоби с идентификатор на юридически лица (LEI), във връзка с  Регламента за извънборсовите деривати, централните контрагенти и регистрите на транзакции (EMIR). С настоящото, с оглед изискването на разпоредбата на чл. 79б от ЗППЦК и в срока съгласно разпоредбата на §60 от ДР на ЗППЦК (ДВ, бр. 62 от 2017 г.) Ви […]

Posted in Вътрешна информация | Comments Off on София Комерс Заложни къщи присвои идентификатор на юридически лица (LEI)

Дъщерно дружество в Македония

„С настоящото уведомяваме, че на 30.10.2017 г. беше регистрирано еднолично дъщерно дружество в Македония с капитал MKD 310 000 (триста и десет хиляди македонски динара), или приблизително левовата равностойност на 9 845 лв. (девет хиляди осемстотин четиридесет и пет лева), представляващи минимално записаният по местното законодателство размер, който на основание чл. 175 от македонския Закон за […]

Posted in Вътрешна информация | Comments Off on Дъщерно дружество в Македония