Вътрешна информация

“София Комерс-Заложни Къщи”АД е подготвило изненада за притежателите и на привилегировани и на обикновени акции

“София Комерс-Заложни къщи”АД ще разпредели гарантиран дивидент на акционерите, в размер, изчислен съгласно проспекта на дружеството за 2018 г., а именно сума в брутен размер на 120 692.40 лв. или по 0.60 лв. за една привилегирована акция. Мениджърите предлагат схема за разпределение и на остатъка от финансовия резултат. Проектът за решение предвижда дивидент и за […]

Posted in Вътрешна информация, Новини, Събрания акционери | Comments Off on “София Комерс-Заложни Къщи”АД е подготвило изненада за притежателите и на привилегировани и на обикновени акции

ПОКАНА ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ

На основание на чл. 115, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) във връзка с чл. 223, ал. 1, изречение първо от Търговския закон (ТЗ) и чл. 25, ал. 1 от Устава на „СОФИЯ КОМЕРС-ЗАЛОЖНИ КЪЩИ” АД, Съветът на директорите на Дружеството свиква редовно годишно Общо събрание на акционерите, което ще […]

Posted in Вътрешна информация, Новини, Събрания акционери | Comments Off on ПОКАНА ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ

Уведомление за сключена сделка

След надлежно овластяване от Съвета на директорите на „СОФИЯ КОМЕРС-ЗАЛОЖНИ КЪЩИ” АД (дружество майка) по реда на чл. 114, ал. 3, т. 1, б. „а“, дъщерното дружество „СОФКОМ ЛИЗИНГ” ЕООД сключи на 22.04.2019 г. следната сделка: Предмет, стойност и срокове „СОФКОМ ЛИЗИНГ“ ЕООД сключи договор за срочен търговски заем, в размер на EUR 500 000 […]

Posted in Вътрешна информация, Новини | Comments Off on Уведомление за сключена сделка

Оптимизация на активите в дружествата на групата

С цел по-разумно и по-доходно управление на активите на групата на София Комерс Заложни Къщи АД, се взе решение 450 000 лв. от капитала на дъщерното дружество „СОФКОМ ЛИЗИНГ“ ЕООД, да бъдат предостави като депозит на дружеството майка „СОФИЯ КОМЕРС-ЗАЛОЖНИ КЪЩИ” АД при условията на чл. 114, ал. 10, т. 3, предложение второ от ЗППЦК. […]

Posted in Вътрешна информация, Новини | Comments Off on Оптимизация на активите в дружествата на групата

Стратира обрано изкупуване

С оглед решение на Съвета на директорите от 08.11.2018 г. във връзка с приетото решение от Общото събрание на акционерите в Дружеството от 29.06.2018 г. (т. 14 от дневния ред), ви уведомявам, че „СОФИЯ КОМЕРС-ЗАЛОЖНИ КЪЩИ” АД възнамерява да изкупи до 72 634 (седемдесет и две хиляди шестстотин тридесет и четири) обикновени и/или привилегировани собствени […]

Posted in Вътрешна информация, Новини | Comments Off on Стратира обрано изкупуване

Двете дъщерни дружества станаха финансови институции в България и Македония

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, В рамките на поставените стратегически цели за разширяване дейността на групата на „СОФИЯ КОМЕРС-ЗАЛОЖНИ КЪЩИ” АД, с настоящото уведомяваме, че дъщерното дружество „СОФКОМ ЛИЗИНГ“ ЕООД, с ЕИК 205003155, беше регистрирано от Българска народна банка като финансова институция и вписано в регистъра по чл. 3а от Закона за кредитните институции, воден от […]

Posted in Вътрешна информация, Новини | Comments Off on Двете дъщерни дружества станаха финансови институции в България и Македония

Ново дъщерно дружество

С настоящото уведомяваме, че на 18.09.2018 г. беше регистрирано еднолично дъщерно дружество „СОФКОМ ГОЛД“ ЕООД, с ЕИК 205290029. Share on Facebook

Posted in Вътрешна информация, Новини | Comments Off on Ново дъщерно дружество

София Комерс Заложни Къщи стават част от индекса BGBX40

“С решение на Съвета на директорите на БФБ – София АД по Протокол № 55 от 11.09.2018 г. в базата на индекса BGBX40 е включена емисията обикновени акции на „София Комерс-Заложни къщи“ АД, гр. София (код 6SOA). Решението за промяна в базата на индекса ще влезе в сила, считано от 25.09.2018 г.“ Share on Facebook

Posted in Вътрешна информация, Новини | Comments Off on София Комерс Заложни Къщи стават част от индекса BGBX40

София Комерс Заложни Къщи Ад сменят изпълнителния директор

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА, На основание чл. 100ш, ал. 1 от ЗППЦК, както и чл. 17, пар. 1 от Регламент (ЕС) № 596/2014 бих искал да Ви уведомя, че на проведеното на 29.06.2018 г. редовно годишно Общо събрание на акционерите на „СОФИЯ КОМЕРС – ЗАЛОЖНИ КЪЩИ“ АД, беше взето решение досегашният член на Съвета на директорите Тодор […]

Posted in Вътрешна информация, Новини | Comments Off on София Комерс Заложни Къщи Ад сменят изпълнителния директор

Уведомление за паричен дивидент

„СОФИЯ КОМЕРС-ЗАЛОЖНИ КЪЩИ” АД Уведомление за паричен дивидент – 29.06.2018 г.     Съгласно приетото решение на проведеното на 29.06.2018 г. Общо събрание на акционерите, „СОФИЯ КОМЕРС-ЗАЛОЖНИ КЪЩИ” АД ще разпредели гарантиран дивидент на акционерите, притежаващи привилегировани акции от капитала на Дружеството, в размер, изчислен съгласно Проспекта на Дружеството, за 2017 г., а именно сума […]

Posted in Вътрешна информация | Comments Off on Уведомление за паричен дивидент