Информация относно общо събрание на акционерите

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА, Бихме искали да Ви уведомим, че през януари 2021г. ще се проведе общо събрание на акционерите на “СОФИЯ КОМЕРС ЗАЛОЖНИ КЪЩИ”АД, като за точната дата ще Ви уведомим допълнително в законоустановения срок. Share on Facebook

Публикуван консолидиран финансов отчет за трето тримесечие на 2020г

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА, Бихме искали да Ви уведомим, че Дружеството публикува консолидирания финансов отчет за третото тримесечие на 2020 година. Може да го откриете в секция Отчети или  ТУК Share on Facebook

Публикуван финансов отчет за третото тримесечие на 2020г.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА, Бихме искали да Ви уведомим, че Дружеството публикува индивидуалния финансов отчет за третото тримесечие на 2020 година. Може да го откриете в секция Отчети или  ТУК Share on Facebook

Уведомление относно промени в Устава на Дружеството

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА, Бихме искали да Ви уведомим, че на проведеното на 30.09.2020 г. извънредно общо събрание на акционерите на Дружеството бяха приети промени в Устава на „СОФИЯ КОМЕРС – ЗАЛОЖНИ КЪЩИ“ АД. Измененият устав бе обявен по електронното дело на Дружеството в Търговския регистър на 06.10.2020 г. съгласно вписване № 20201006152703.  Приложения: Устав София Комерс […]

ПРОВЕДЕНО ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА, Бихме искали да Ви уведомим, че на 30.09.2020 г. се проведе извънредно общо събрание на акционерите в „СОФИЯ КОМЕРС-ЗАЛОЖНИ КЪЩИ” АД, на което бяха представени 1 423 507 (един милион четиристотин двадесет и три хиляди петстотин и седем) броя акции, представляващи 61,81 % от общия брой акции с право на глас и 59,98 […]

ПУБЛИКУВАНИ ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ ЗА ВТОРОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2020Г.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА, Бихме искали да Ви уведомим, че Дружеството публикува индивидуалния и консолидирания финансов отчет за второто тримесечие на 2020 година. Може да го откриете в секция Отчети или  ТУК Share on Facebook

Информация относно политиката на възнагражденията на членовете на съвета на директорите

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА, Бихме искали да Ви уведомим, че Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „СОФИЯ КОМЕРС-ЗАЛОЖНИ КЪЩИ“ АД е приета с единодушното решение на Съвета на директорите от 30.09.2020 г. Повече информация може да откриете в приложените файлове: Политика на възнагражденията ; Анекс към политика на възнагражденията Share on Facebook

Публикувани финансови отчети за първото тримесечие на 2020г.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА, Бихме искали да Ви уведомим, че Дружеството публикува индивидуалния и консолидирания финансов отчет за първото тримесечие на 2020 година. Може да го откриете в секция Отчети или  ТУК Share on Facebook

Уведомление относно назначаване на прокурист и промяна в представителната власт на Дружеството

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА, На 18.09.2020 г. с вписване № 20200918154036 по електронното дело на Дружеството в Търговския регистър към Агенция по вписванията беше вписана промяна в лицата, оправомощени да представляват „СОФИЯ КОМЕРС-ЗАЛОЖНИ КЪЩИ” АД. С горепосоченото вписване Ирена Тодорова Вачева беше вписана като прокурист, който да представлява Дружеството заедно и поотделно с изпълнителния член на СД. […]

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ПРЕДОСТАВЕН ДЕПОЗИТ ОТ ДЪЩЕРНО ДРУЖЕСТВО

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА, С цел по-разумно и по-доходно управление на активите на групата на София Комерс Заложни Къщи АД, се взе решение 220 000 лв. от собствените средства на дъщерното дружество „СОФКОМ ЛИЗИНГ“ ЕООД, да бъдат предостави като депозит на дружеството-майка „СОФИЯ КОМЕРС-ЗАЛОЖНИ КЪЩИ” АД при условията на чл. 114, ал. 10, т. 3, предложение второ […]