Вътрешна информация

Информация предвид извънредното положение в страната

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, Съобразно Заповед № РД-01-124/13.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването търговските обекти (заложни къщи) на „СОФИЯ КОМЕРС ЗАЛОЖНИ КЪЩИ“АД са отворени с нормално работно време и продължават да предоставят всички свои услуги на клиентите си. Във връзка с ограничаване разпространението на коронавирусната инфекция и настъпилата извънредна ситуация в България бихме искали да […]

Posted in Вътрешна информация, Новини | Comments Off on Информация предвид извънредното положение в страната

Уведомление промяна в капитала на акционер

Във връзка с постъпило до „СОФИЯ КОМЕРС-ЗАЛОЖНИ КЪЩИ“ АД на 02.03.2020 г. уведомление за разкриване на дялово участие по чл. 145 от ЗППЦК, бихме искали да Ви уведомим, че в резултат на придобиване на акции, на 27.02.2020 г. правото на глас на Тодор Ангелов Вачев, акционер притежаващ общо 486 382 обикновени и привилегировани акции от […]

Posted in Вътрешна информация, Новини | Comments Off on Уведомление промяна в капитала на акционер

Уведомление относно промяна в правата на глас в Дружеството

Във връзка с постъпили уведомления за разкриване на значително дялово участие съгласно чл. 145, ал. 1, т. 2 от ЗППЦК, бихме желали да Ви уведомим за промяна в правата на глас в “СОФИЯ КОМЕРС-ЗАЛОЖНИ КЪЩИ”АД. Подробната информация може да бъде открита в приложеното уведомление. Уведомление за промяна в правата на глас в Дружеството Share on […]

Posted in Вътрешна информация, Новини | Comments Off on Уведомление относно промяна в правата на глас в Дружеството

Уведомление за начална дата на изплащане на шестмесечен дивидент по обикновени акции

Съгласно прието решение на проведеното на 20.12.2019 г. Общо събрание на акционерите, „СОФИЯ КОМЕРС-ЗАЛОЖНИ КЪЩИ” АД ще разпредели шестмесечен дивидент на акционерите с обикновени акции в общ размер на 434 463 лв. (четиристотин тридесет и четири хиляди четиристотин шестдесет и три лева); размер на дивидента за една акция бруто – 0,20 лв.; размер на дивидента […]

Posted in Вътрешна информация, Новини, Събрания акционери | Comments Off on Уведомление за начална дата на изплащане на шестмесечен дивидент по обикновени акции

Уведомление за начална дата на изплащане на шестмесечен дивидент по привилегировани акции

Съгласно прието решение на проведеното на 20.12.2019 г. Общо събрание на акционерите, „СОФИЯ КОМЕРС-ЗАЛОЖНИ КЪЩИ” АД ще разпредели съответна за шестмесечието част от гарантирания дивидент на акционерите с привилегировани акции в общ размер, изчислен съгласно Проспекта на Дружеството, за първото шестмесечие на 2019 г., а именно сума в брутен размер на 60 346,20  лв. (шестдесет хиляди […]

Posted in Вътрешна информация, Новини, Събрания акционери | Comments Off on Уведомление за начална дата на изплащане на шестмесечен дивидент по привилегировани акции

Уведомление за паричен дивидент

Съгласно приетото решение на проведеното на 20.12.2019 г. Общо събрание на акционерите, „СОФИЯ КОМЕРС-ЗАЛОЖНИ КЪЩИ” АД ще разпредели междинен дивидент на акционерите, притежаващи привилегировани акции от капитала на Дружеството, в размер, изчислен съгласно Проспекта на Дружеството, за първото шестмесечие на 2019 г., а именно сума в брутен размер на 60 346,20 лв. (шестдесет хиляди триста четиридесет […]

Posted in Вътрешна информация, Новини, Събрания акционери | Comments Off on Уведомление за паричен дивидент

Уведомление за проведено Общо събрание

Бихме искали да Ви уведомим, че на 20.12.2019 г. се проведе извънредно Общо събрание на акционерите в „СОФИЯ КОМЕРС-ЗАЛОЖНИ КЪЩИ” АД, на което бяха представени 1 392 286 (един милион триста деветдесет и две хиляди двеста осемдесет и шест) броя акции, представляващи 58,66 % от общия брой акции с право на глас и от капитала […]

Posted in Вътрешна информация, Новини, Събрания акционери | Comments Off on Уведомление за проведено Общо събрание

Уведомление за предоставен депозит от дъщерно дружество

С цел по-разумно и по-доходно управление на активите на групата на София Комерс Заложни Къщи АД, се взе решение 80 000 лв. от собствените средства на дъщерното дружество „СОФКОМ ЛИЗИНГ“ ЕООД, да бъдат предоставени като депозит на дружеството-майка „СОФИЯ КОМЕРС-ЗАЛОЖНИ КЪЩИ” АД при условията на чл. 114, ал. 10, т. 3, предложение второ от ЗППЦК. […]

Posted in Вътрешна информация, Новини | Comments Off on Уведомление за предоставен депозит от дъщерно дружество

Допълнителна информация за Общото събрание на 20.12.2019г

На 29.11.2019 г. Дружеството получи уведомление от Калоян Иванов Ленков, с което бе предоставен списък с въпроси, предложения за решения и писмени материали към тях, които се включват на основание чл. 118, ал. 2, т. 4 от ЗППЦК във връзка с чл. 223а, ал. 4 от ТЗ в дневния ред на извънредното общо събрание на акционерите […]

Posted in Вътрешна информация, Новини, Събрания акционери | Comments Off on Допълнителна информация за Общото събрание на 20.12.2019г

Консолидиран отчет за трето тримесечие на 2019

Дружеството публикува отчета за третото тримесечие на 2019 година на консолидирана основа. Можете да го намерите в секция отчети на уеб сайта на София Комерс Заложни къщи АД Share on Facebook

Posted in Вътрешна информация, Новини | Comments Off on Консолидиран отчет за трето тримесечие на 2019