Вътрешна информация

Уведомление за предоставен депозит от дъщерно дружество

С цел по-разумно и по-доходно управление на активите на групата на София Комерс Заложни Къщи АД, се взе решение 80 000 лв. от собствените средства на дъщерното дружество „СОФКОМ ЛИЗИНГ“ ЕООД, да бъдат предоставени като депозит на дружеството-майка „СОФИЯ КОМЕРС-ЗАЛОЖНИ КЪЩИ” АД при условията на чл. 114, ал. 10, т. 3, предложение второ от ЗППЦК. […]

Posted in Вътрешна информация, Новини | Comments Off on Уведомление за предоставен депозит от дъщерно дружество

Допълнителна информация за Общото събрание на 20.12.2019г

На 29.11.2019 г. Дружеството получи уведомление от Калоян Иванов Ленков, с което бе предоставен списък с въпроси, предложения за решения и писмени материали към тях, които се включват на основание чл. 118, ал. 2, т. 4 от ЗППЦК във връзка с чл. 223а, ал. 4 от ТЗ в дневния ред на извънредното общо събрание на акционерите […]

Posted in Вътрешна информация, Новини, Събрания акционери | Comments Off on Допълнителна информация за Общото събрание на 20.12.2019г

Консолидиран отчет за трето тримесечие на 2019

Дружеството публикува отчета за третото тримесечие на 2019 година на консолидирана основа. Можете да го намерите в секция отчети на уеб сайта на София Комерс Заложни къщи АД Share on Facebook

Posted in Вътрешна информация, Новини | Comments Off on Консолидиран отчет за трето тримесечие на 2019

Покана за свикване на извънредно Общо събрание

В съответствие с чл. 115, ал. 4 и ал. 5 от ЗППЦК, Ви представяме Покана заедно с писмени материали за свикване и провеждане на извънредно Общо събрание на акционерите на „СОФИЯ КОМЕРС-ЗАЛОЖНИ КЪЩИ” АД, с ЕИК 131459062, което ще се проведе на 20.12.2019 г. от 12:00 ч., на адрес: гр. София, кв. „Манастирски ливади“, ул. […]

Posted in Вътрешна информация, Новини, Събрания акционери | Comments Off on Покана за свикване на извънредно Общо събрание

Уведомление за взето решение за нямаляване на капитала на Дружеството

На проведеното на 24.06.2019 г. Общо събрание на акционерите се взе решение за намаляване на капитала на Дружеството чрез обезсилване на 227 685 (двеста двадесет и седем хиляди шестстотин осемдесет и пет) собствени акции на Дружеството, представляващи 8,75 % (осем цяло и седемдесет и пет стотни процента) от регистрирания капитал. Съгласно вписване № 20190702132402 в […]

Posted in Вътрешна информация, Новини, Събрания акционери | Comments Off on Уведомление за взето решение за нямаляване на капитала на Дружеството

Начална дата на изплащане на паричен дивидент по привилегированите акции на Дружеството

Съгласно прието решение на проведеното на 24.06.2019 г. Общо събрание на акционерите, „СОФИЯ КОМЕРС-ЗАЛОЖНИ КЪЩИ” АД ще разпредели гарантиран дивидент на акционерите с привилегировани акции в общ размер, изчислен съгласно Проспекта на Дружеството, за 2018 г., а именно сума в брутен размер на 120 692,40 лв. (сто и двадесет хиляди шестстотин деветдесет и два лева и […]

Posted in Вътрешна информация, Новини, Събрания акционери | Comments Off on Начална дата на изплащане на паричен дивидент по привилегированите акции на Дружеството

Начална дата на изплащане на паричен дивидент по обикновените акции на Дружеството

Съгласно прието решение на проведеното на 24.06.2019 г. Общо събрание на акционерите, „СОФИЯ КОМЕРС-ЗАЛОЖНИ КЪЩИ” АД ще разпредели дивидент на акционерите с обикновени акции в общ размер на 760 310,25 лв. (седемстотин и шестдесет хиляди триста и десет лева и двадесет и пет стотинки); размер на дивидента за една акция бруто – 0,35 лв.; размер на […]

Posted in Uncategorized, Вътрешна информация, Новини, Събрания акционери | Comments Off on Начална дата на изплащане на паричен дивидент по обикновените акции на Дружеството

Изплащане на дивидент на привилегировани и обикновени акции

Съгласно приетото решение на проведеното на 24.06.2019 г. Общо събрание на акционерите, „СОФИЯ КОМЕРС-ЗАЛОЖНИ КЪЩИ” АД ще разпредели гарантиран дивидент на акционерите, притежаващи привилегировани акции от капитала на Дружеството, в размер, изчислен съгласно Проспекта на Дружеството, за 2018 г., а именно сума в брутен размер на 120 692,40 лв. (сто и двадесет хиляди шестстотин деветдесет и […]

Posted in Вътрешна информация, Новини, Събрания акционери | Comments Off on Изплащане на дивидент на привилегировани и обикновени акции

Проведено редовно годишно общо събрание на акционерите

Бихме искали да Ви уведомим, че на 24.06.2019г. се проведе редовно годишно Общо събрание на акционерите в “София Комерс Заложни Къщи”АД, на което бяха представени 1 633 657 (един милион шестотин тридесет и три хиляди шестотин петдесет и седем) броя акции, представляващи 68,83% (шестдесет и осем цяло и осемдесет и три стотни процента) от общия […]

Posted in Вътрешна информация, Новини, Събрания акционери | Comments Off on Проведено редовно годишно общо събрание на акционерите

“София Комерс-Заложни Къщи”АД е подготвило изненада за притежателите и на привилегировани и на обикновени акции

“София Комерс-Заложни къщи”АД ще разпредели гарантиран дивидент на акционерите, в размер, изчислен съгласно проспекта на дружеството за 2018 г., а именно сума в брутен размер на 120 692.40 лв. или по 0.60 лв. за една привилегирована акция. Мениджърите предлагат схема за разпределение и на остатъка от финансовия резултат. Проектът за решение предвижда дивидент и за […]

Posted in Вътрешна информация, Новини, Събрания акционери | Comments Off on “София Комерс-Заложни Къщи”АД е подготвило изненада за притежателите и на привилегировани и на обикновени акции