Вътрешна информация

Информация относно кредитиране на дъщерното дружество “Софком Лизинг” ЕООД

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА, С цел по-разумно и по-доходно управление на активите на групата на „София Комерс-Заложни Къщи“ АД, на 26.06.2020 г. Съветът на директорите взе решение дружеството-майка да предостави на дъщерното дружество „СОФКОМ ЛИЗИНГ“ ЕООД заем в размер на 20 000 лв. при условията на чл. 114, ал. 10, т. 3, предложение първо от ЗППЦК. Лихвеният […]

Posted in Вътрешна информация, Новини | Comments Off on Информация относно кредитиране на дъщерното дружество “Софком Лизинг” ЕООД

Информация относно публикуването на финансовите отчети

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА, Във връзка със съобщение на КФН от 27.03.2020 г. относно публикуването на финансовите отчети на публичните дружества и емитентите на ценни книжа в съответствие с удължените срокове, с настоящото бихме искали да Ви уведомим за следното: С оглед разпространението на COVID-19 и извънредната обстановка в страната, както и предвид въведените противоепидемични мерки, „СОФИЯ […]

Posted in Вътрешна информация, Новини | Comments Off on Информация относно публикуването на финансовите отчети

Уведомление относно публикуването на финансовите отчети

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА, Във връзка със съобщение на КФН от 27.03.2020 г. относно публикуването на финансовите отчети на публичните дружества и емитентите на ценни книжа в съответствие с удължените срокове, с настоящото Ви уведомявам за следното: Предвид усложнената епидемиологична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19 и обявеното извънредно положение на територията на България, както и предвид […]

Posted in Вътрешна информация, Новини | Comments Off on Уведомление относно публикуването на финансовите отчети

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ДЯЛОВО УЧАСТИЕ

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА, Във връзка с постъпили до „СОФИЯ КОМЕРС-ЗАЛОЖНИ КЪЩИ“ АД („Дружеството“) на 07.04.2020 г. уведомления за разкриване на дялово участие по чл. 145 и чл. 146 от ЗППЦК, Ви уведомяваме за следното: На 01.04.2020 г. „РУБИТЕРМ“ ООД, с ЕИК 831156208 (акционер), е придобило 6 400 броя обикновени акции от капитала на „СОФИЯ КОМЕРС-ЗАЛОЖНИ КЪЩИ“ АД. […]

Posted in Вътрешна информация, Новини | Comments Off on УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ДЯЛОВО УЧАСТИЕ

Информация относно публикуването на годишния финансов отчет

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА, Във връзка със съобщение на КФН от 27.03.2020 г. относно публикуването на годишните финансови отчети на публичните дружества и емитентите на ценни книжа в съответствие с удължените срокове, с настоящото Ви уведомявам за следното: Предвид усложнената епидемиологична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19 и обявеното извънредно положение на територията на България, както и […]

Posted in Вътрешна информация, Новини | Comments Off on Информация относно публикуването на годишния финансов отчет

Информация предвид извънредното положение в страната

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, Съобразно Заповед № РД-01-124/13.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването търговските обекти (заложни къщи) на „СОФИЯ КОМЕРС ЗАЛОЖНИ КЪЩИ“АД са отворени с нормално работно време и продължават да предоставят всички свои услуги на клиентите си. Във връзка с ограничаване разпространението на коронавирусната инфекция и настъпилата извънредна ситуация в България бихме искали да […]

Posted in Вътрешна информация, Новини | Comments Off on Информация предвид извънредното положение в страната

Уведомление промяна в капитала на акционер

Във връзка с постъпило до „СОФИЯ КОМЕРС-ЗАЛОЖНИ КЪЩИ“ АД на 02.03.2020 г. уведомление за разкриване на дялово участие по чл. 145 от ЗППЦК, бихме искали да Ви уведомим, че в резултат на придобиване на акции, на 27.02.2020 г. правото на глас на Тодор Ангелов Вачев, акционер притежаващ общо 486 382 обикновени и привилегировани акции от […]

Posted in Вътрешна информация, Новини | Comments Off on Уведомление промяна в капитала на акционер

Уведомление относно промяна в правата на глас в Дружеството

Във връзка с постъпили уведомления за разкриване на значително дялово участие съгласно чл. 145, ал. 1, т. 2 от ЗППЦК, бихме желали да Ви уведомим за промяна в правата на глас в “СОФИЯ КОМЕРС-ЗАЛОЖНИ КЪЩИ”АД. Подробната информация може да бъде открита в приложеното уведомление. Уведомление за промяна в правата на глас в Дружеството Share on […]

Posted in Вътрешна информация, Новини | Comments Off on Уведомление относно промяна в правата на глас в Дружеството

Уведомление за начална дата на изплащане на шестмесечен дивидент по обикновени акции

Съгласно прието решение на проведеното на 20.12.2019 г. Общо събрание на акционерите, „СОФИЯ КОМЕРС-ЗАЛОЖНИ КЪЩИ” АД ще разпредели шестмесечен дивидент на акционерите с обикновени акции в общ размер на 434 463 лв. (четиристотин тридесет и четири хиляди четиристотин шестдесет и три лева); размер на дивидента за една акция бруто – 0,20 лв.; размер на дивидента […]

Posted in Вътрешна информация, Новини, Събрания акционери | Comments Off on Уведомление за начална дата на изплащане на шестмесечен дивидент по обикновени акции

Уведомление за начална дата на изплащане на шестмесечен дивидент по привилегировани акции

Съгласно прието решение на проведеното на 20.12.2019 г. Общо събрание на акционерите, „СОФИЯ КОМЕРС-ЗАЛОЖНИ КЪЩИ” АД ще разпредели съответна за шестмесечието част от гарантирания дивидент на акционерите с привилегировани акции в общ размер, изчислен съгласно Проспекта на Дружеството, за първото шестмесечие на 2019 г., а именно сума в брутен размер на 60 346,20  лв. (шестдесет хиляди […]

Posted in Вътрешна информация, Новини, Събрания акционери | Comments Off on Уведомление за начална дата на изплащане на шестмесечен дивидент по привилегировани акции