Връзки

Считано от 2007 г. Дружеството е сключило договор със “Сервиз Финансови Пазари” ЕООД, за разкриване и оповестяване на обществеността на регулирана информация по смисъла на ЗППЦК чрез специализираната финансова медия X3NEWS, достъпна на адрес:

http://x3news.com/

Други връзки:

Българска фондова борса – http://bse-sofia.bg/

Комисия по финансов надзор – http://www.fsc.bg/bg/

Централен депозитар – http://csd-bg.bg/