ДАННИ ЗА СОФКОМ

Цената на акцията е въпрос на мнение, но дивидентът е факт!

Тодор Вачев

Дружеството емитира успешно облигационна емисия на стойност 3 милиона лева и я върна на кредиторите си в срок, изплащайки лихва от 12% годишна ставка.

Възползвайте се от възможността да инвестирате в една стабилна и успешна компания, с богат опит и  професионализъм. Със сериозна възможност за развитие както в страната, така и в чужбина. Днес дружеството има обикновени акции.

Таблица за изплатени дивиденти по години

  Изплатени дивиденти                  /лева/
Година Обикновени акции  /за брой/  Привилигировани акции  /за брой/
2007 0,40 лв.
2008 1,00 лв. 0,75 лв.
2009 0,75 лв.
2010 1,50 лв. 0,75 лв.
2011 1,00 лв. 0,75 лв.
2012 0,75 лв.
2013 0,75 лв.
2014 0,75 лв.
2015 1,00 лв. 0,75 лв.
2016 1,00 лв. 0,75 лв.
2017 0,25 лв. 0,23 лв.
2018 0,30 лв. 0,60 лв.
2019 0,35 лв. 0,60 лв.
  0,20 лв. 0,30 лв.
2020 0,20 лв. 0,30 лв.
  0,25 лв. 0,30 лв.
2021 0,25 лв. 0,30 лв.
  0,38 лв. 0,38 лв.
Тотал на акция 7,68 лв. 10,15 лв.

д-р Ирена Вачева
Председател на съвета на директорите

Вихрен Василев
независим член


Директор връзки с инвеститорите

Петър Виденов
Изпълнителен директор

Съгласно Устава на „София Комерс – Заложни къщи” АД Дружеството има едностепенна система на управление. Контролните органи са Общо събрание на акционерите и Съвет на директорите.

Общото събрание включва акционерите с право на глас. Те участват в Общото събрание лично или чрез представител, упълномощен с изрично писмено пълномощно по чл. 116, ал. 1 ЗППЦК. Общото събрание на Дружеството се провежда в централния офис. Редовното Общо събрание се провежда до края на първото полугодие след приключване на отчетната година. Общото събрание се свиква от Съвета на директорите. То може да се свика и по искане на акционери, притежаващи най-малко 5 на сто от капитала на Дружеството. Свикването се извършва чрез обявяване на покана в Търговския регистър най-малко 30 дни преди желаната дата.

Актуален устав на “София Комерс Заложни Къщи”АД: Устав 2023

 

Проспект 2016 – привилегированa емисия

Дружеството спазва стриктно българския национален кодекс за корпоративно управление (НККУ). Повече информация за кодекса: Програма за корпоративно управление

Политика на възнагражденията СД ;

Анекс Политика на възнагражденията Прокурист

      Management of “Sofia Commerce Pawnshops” JSC

According to the Memorandum of Association (MOA) of “Sofia Commerse Pawnshops” JSC, the Company has one-tier management system. The control authorities are the General Assembly of shareholders and the Board of Directors.Board of Directors:

  • Irena Todorova Vacheva – Chairman of the Board of Directors, email: vacheva(@)sofcom.bg
  • Petyr Videnov Videnov – CEO, email: videnov(@)sofcom.bg
  • Vihren Vasilev – Independent member of the Board of Directors, email: vasilev(@)sofcom.bg

 

The General Assembly of shareholders includes shareholders with voting rights. They participate in the General Assembly personally or through a representative, authorized by an explicit written power of attorney under Art. 116, para. 1 of Law on Public Offering of Securities. The General Assembly of the Company is held in the head office. The regular General Assembly is held until the end of the first half year following the end of the accounting year. The General Assembly is convened by the Board of Directors. It may also be convened by a request of shareholders, holding at least 5 percent from the capital of the Company. The convening is done by announcing an invitation in the Commercial Register at least 30 days before the requested date. The Company strictly complies the Bulgarian National Corporate Governance Code.

 

ПЕРИОДИЧНО РАЗКРИВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ И ПЛАНИРАНИ ИНИЦИАТИВИ ЗА 2023 г. 

 

Мероприятие

Дата/Срок

 Отговорни лица

1.

Изготвяне и представяне в КФН, „БФБ”АД и пред обществеността на Междинен индивидуален финансов отчет за дейността на дружеството за IV-то тримесечие на 2023г., съгласно чл. 100о, ал.1 от ЗППЦК

 

До 31.01.2024г.

Главен счетоводител, Директор за връзки с инвеститорите

2.

Изготвяне и представяне в КФН, „БФБ”АД и пред обществеността на Междинен консолидиран финансов отчет за дейността на дружеството за IV-то тримесечие на 2023г., съгласно чл. 100о, ал.2 от ЗППЦК

 

До 28.02.2024г.

Главен счетоводител, Директор за връзки с инвеститорите

3.

Изготвяне и представяне в КФН, „БФБ”АД и пред обществеността на Одитиран индивидуален годишен финансов отчет за 2023г., съгласно чл. 100н, ал.1 от ЗППЦК

 

До 31.03.2024г.

Главен счетоводител, Независим одитор, Директор за връзки с инвеститорите

4.

Изготвяне и представяне в КФН, „БФБ”АД и пред обществеността на Междинен индивидуален финансов отчет за дейността на дружеството за I-то тримесечие на 2024г., съгласно чл. 100о, ал.1 от ЗППЦК

 

До 29.04.2024г.

Главен счетоводител, Директор за връзки с инвеститорите

5.

Изготвяне и представяне в КФН, „БФБ”АД и пред обществеността на Одитиран консолидиран годишен финансов отчет за 2023г., съгласно чл. 100н, ал.2 от ЗППЦК

 

До 29.04.2024г.

Главен счетоводител, Независим одитор, Директор за връзки с инвеститорите

 

 

 

 

6.

Обявяване на поканата за свикване на редовно годишно Общо събрание на акционерите вкл. за приемане на годишните финансови отчети в ТР, КФН, „БФБ”АД, Централен депозитар и пред обществеността съгласно чл. 115, ал. 4 от ЗППЦК

 

Минимум 30 дни преди датата на ОСА, но не по-късно от 30.05.2024г.*

Изпълнителен директор Юрист на дружеството, Директор за връзки с инвеститорите

7.

Изготвяне и представяне в КФН, „БФБ”АД и пред обществеността на Междинен консолидиран финансов отчет за дейността на дружеството за I-то тримесечие на 2024г., съгласно чл. 100о, ал.2 от ЗППЦК

 

До 30.05.2024г.

Главен счетоводител, Директор за връзки с инвеститорите

8.

Провеждане на редовно годишно Общо събрание на акционерите, съгласно чл. 115 от ЗППЦК

 

Не по-късно от 30.06.2024г.

Изпълнителен директор, Юрист на дружеството, Директор за връзки с инвеститорите

9.

Публикуване в Търговски регистър на Одитирани годишни финансови отчети (индивидуален и консолидиран), приети от Общото събрание на акционерите

 

Не по-късно от 30.09.2024г.

Изпълнителен директор, Директор за връзки с инвеститорите

10.

Уведомяване на КФН, „БФБ”АД и Централен депозитар за взето решение за изплащане на дивидент

 

Незабавно в същия ден на Общото събрание на акционерите

Изпълнителен директор, Директор за връзки с инвеститорите

11.

Представяне на протокола от проведеното Общо събрание на акционерите в КФН, „БФБ”АД и пред обществеността, съгласно чл. 117 от ЗППЦК

В срок до 3 работни дни след проведеното Общо събрание на акционерите, но не по-късно от 03.07.2024 г.*

Изпълнителен директор, Директор за връзки с инвеститорите

12.

Заявяване за вписване на промени по партидата на дружеството в Търговски регистър

В 7-дневен срок от проведеното Общо събрание на акционерите, но не по-късно от 07.07.2024г.*

Изпълнителен директор

15.

Обявяване на вписани промени по партидата на дружеството в Търговски регистър пред КФН, „БФБ”АД и пред обществеността

В 7-дневен срок от датата на вписване на промяната в ТР

Изпълнителен директор

16.

Изготвяне и представяне в КФН, „БФБ”АД и пред обществеността на Междинен индивидуален финансов отчет за дейността на дружеството за II-ро тримесечие на 2024г., съгласно чл. 100о, ал.1 от ЗППЦК

 

До 29.07.2024г.

Главен счетоводител, Директор за връзки с инвеститорите

17.

Изготвяне и представяне в КФН, „БФБ”АД и пред обществеността на Междинен консолидиран финансов отчет за дейността на дружеството за II-ро тримесечие на 2024г., съгласно чл. 100о, ал.2 от ЗППЦК

 

До 29.08.2024г.

Главен счетоводител, Директор за връзки с инвеститорите

18.

Изготвяне и представяне в КФН, „БФБ”АД и пред обществеността на Междинен индивидуален финансов отчет за дейността на дружеството за III-то тримесечие на 2024г., съгласно чл. 100о, ал.1 от ЗППЦК

 

До 30.10.2024г.

Главен счетоводител, Директор за връзки с инвеститорите

19.

Изготвяне и представяне в КФН, „БФБ”АД и пред обществеността на Междинен консолидиран финансов отчет за дейността на дружеството за III-то тримесечие на 2024г., съгласно чл. 100о, ал.2 от ЗППЦК

 

 До 29.11.2024г.

Главен счетоводител, Директор за връзки с инвеститорите

20.

Периодични публикации през годината на текстове на прессъобщения, съгласно чл. 100м, ал.1 от ЗППЦК

 

Текущ

Директор връзки с инвеститорите

21.

Организиране на текущи срещи с акционерите и потенциални инвеститори в дружеството

 

Текущ

Директор връзки с инвеститорите

 

* Датата е консервативно посочена при допускане, че общото събрание е проведено на последната възможна дата (30.06.2024г.).

Забележки:

  1. Корпоративният календар за 2024г. е изготвен в края на 2023г. на база законовите изисквания към дейността на дружеството в качеството му на публично и неговите корпоративни мероприятия през 2023г. Възможни са промени в датите, свързани с провеждането на Годишното Общо събрание на акционерите и произтичащите от това задължения.
  2. В изпълнение на изискванията на чл. 43, ал. 1 от Наредба N2 на КФН, Дружеството предоставя информация пред КФН чрез използване на единната система за предоставяне на информация по електронен път (e-register).
  3. В изпълнение на изискванията на чл. 43а, ал. 1 от Наредба N2 на КФН, Дружеството разкрива регулираната информация пред обществеността чрез използване на информационните услуги на „Сервиз финансови пазари”ЕООД – X3News

 

Общи събрания на акционери и облигационери

2024г.    

Извънредно Общо Събрание – Покана  ;  Материали по дневния ред

Протокол:     Дивидент

2023г.   

Покана; Материали по дневния редПротокол; Дивидент

2022г.

Покана; Материали по дневния редПротокол;

2021г.

 Извънредно Общо Събрание-  Покана; Материали по дневния ред; Протокол; Дивидент

Редовно Общо Събрание-  Покана; Материали по дневния ред; Протокол; Дивидент

Извънредно Общо Събрание-  Покана; Материали по дневния ред; Протокол; Дивидент

2020г.

Извънредно общо събрание

Покана; Материали по дневния ред; Протокол;

Редовно събрание на акционерите

Покана; Материали по дневния ред; Протокол;

2019г.

Извънредно събрание

Покана; Материали по дневния ред; Протокол; Дивидент

Редовно събрание на акционерите

Покана; Материали по дневния ред; Протокол;

2018г.

Покана; Материали по дневния ред; Протокол; Дивидент

2017г.

Покана; Материали по дневния ред; Протокол; Дивидент

2016г.

Извънредно общо сърание Покана; Материали по дневния ред; Протокол;

Редовно общо събрание Покана; Материали по дневния ред; Протокол; Дивидент

Общо събрание на облигационерите Покана; Материали по дневния ред; Протокол;

2015г. 

Извънредно общо събрание

Покана; Материали по дневния ред; Протокол;

Редовно Общо събрание

Покана; Материали по дневния ред; Протокол; Дивидент

2014г. 

Покана; Материали по дневния ред; Протокол; Дивидент